#84 Bilocation, relativity of the passage of time – what does the future hold for us thanks to quantum mechanics?

If you remem­ber the myste­rio­us cha­rac­ter from „Ali­ce in Won­der­land” – the Che­shi­re Cat – you will be fami­liar with the para­do­xes of quan­tum mecha­nics. The pro­ta­go­ni­st’s smi­le rema­ined in one pla­ce, even if he him­self disap­pe­ared and appe­ared in ano­ther. An exam­ple clo­ser to scien­ce? In quan­tum phy­sics, one par­tic­le can move cloc­kwi­se, whi­le ano­ther one moves coun­ter-cloc­kwi­se. How is this possible?

Paweł Gora, a PhD stu­dent at the Facul­ty of Mathe­ma­tics, Infor­ma­tics and Mecha­nics at the Uni­ver­si­ty of War­saw and the Pre­si­dent of the Quan­tum AI Foun­da­tion, talks abo­ut the rela­tion­ships and para­do­xes asso­cia­ted with quan­tum mecha­nics and quan­tum com­pu­ters, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- assump­tions of quan­tum mecha­nics,
- the possi­bi­li­ty of bilo­ca­tion, taking into acco­unt quan­tum mecha­nics,
- ways in which scien­ce deals with the unk­nown,
- appli­ca­tions of phe­no­me­na and laws of quan­tum mecha­nics,
- the near futu­re appli­ca­tion of the many worlds con­cept,
- the fourth dimen­sion and the appe­aran­ces of the the­ory of the abso­lu­te pas­sa­ge of time,
- the pur­po­se for which it is worth lear­ning quan­tum mecha­nics,
- the use of quan­tum mecha­nics to fight COVID-19,
- the use of quan­tum mecha­nics in rese­arch con­duc­ted at UW,
- pro­blems asso­cia­ted with the use of quan­tum com­pu­ters in scien­ce,
- acti­vi­ties of the Quan­tum AI Foun­da­tion aimed at young enthu­sia­sts of quan­tum mechanics.

You can sub­mit papers popu­la­ri­sing quan­tum mecha­nics on the Quan­tum AI Foun­da­tion websi­te.

Share

Świat w ska­li mikro wyglą­da fak­tycz­nie tro­chę ina­czej i oka­zu­je się, że nie może­my jed­no­cze­śnie dokład­nie zmie­rzyć poło­że­nie pręd­ko­ści danej cząst­ki albo może oka­zać się, że dana cząst­ka może przyj­mo­wać stan, któ­ry będzie zde­ter­mi­no­wa­ny tym, w któ­rym momen­cie wyko­na­my pomiar. Dopó­ki nie wyko­na­my pomia­ru, mamy pew­ne praw­do­po­do­bień­stwo, że cząst­ka będzie w jed­nym lub w dru­gim sta­nie. Mecha­ni­ka kwan­to­wa sta­ra się to tłu­ma­czyć, nato­miast wciąż jesz­cze nie wszyst­kie rze­czy wie­my – są na przy­kład róż­ne inter­pre­ta­cje mecha­ni­ki kwan­to­wej, któ­re sta­ra­ją się wyja­śnić jak ten świat tak napraw­dę wyglą­da, bio­rąc pod uwa­gę też pew­ne rze­czy, któ­rych w tej chwi­li nie jeste­śmy w sta­nie obser­wo­wać i być może nigdy nie będzie­my w sta­nie ich zbadać.

― Paweł Gora, Facul­ty of Mathe­ma­tics, Infor­ma­tics and Mecha­nics, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top