#87 What are the dangers of space travel?

Along with the deve­lop­ment of tech­no­lo­gy goes the desi­re to explo­re the world and expand our hori­zons. We have more and more oppor­tu­ni­ties to fly into spa­ce fur­ther, faster and stay the­re for lon­ger. What are the dan­gers lur­king for us and our elec­tro­nic devi­ces in space?

Dr. Moni­ka Paluch-Ferszt from the Envi­ron­men­tal Labo­ra­to­ry of Heavy Ions at the Uni­ver­si­ty of War­saw and Dr. Tomasz Kraw­czyk, an expert at DELab UW, talk abo­ut extra­ter­re­strial tra­vel, cosmic radia­tion, and its con­se­qu­en­ces, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions on:
- the defi­ni­tion of cosmic radia­tion,
- its impact on human health,
- con­se­qu­en­ces of extra­ter­re­strial tra­vel,
- how ioni­sing radia­tion is detec­ted and how it works,
- effects of radia­tion on elec­tro­nics on Earth and in Earth orbit,
- methods of stu­dy­ing ioni­sing radia­tion,
- how the Earth pro­tects us from radia­tion,
- stra­te­gies for pro­tec­ting equ­ip­ment in spa­ce,
- effects of heavy ions on electronics.

Share

W 2012 roku kie­dy miał być jeden z wie­lu teo­re­tycz­nych koń­ców świa­ta na parę tygo­dni stwo­rzył się trze­ci pas Van Alle­na. (…) Na słoń­cu roz­pę­ta­ła się wów­czas ogrom­na burza sło­necz­na, któ­ra emi­to­wa­ła bar­dzo dużo czą­ste­czek jonów w naszą stro­nę. Chwi­lo­wo zie­mia stwier­dzi­ła, że nale­ży bar­dziej osło­nić naszą pla­ne­tę, więc na kil­ka tygo­dni powstał pas, któ­ry dodat­ko­wo zatrzy­my­wał te czą­stecz­ki. Jak wie­my nic się nie sta­ło ani z nami ani z elektroniką.

― Dr. Moni­ka Paluch-Ferszt, Envi­ron­men­tal Labo­ra­to­ry of Heavy Ions, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top