Granty na cyfryzację

Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A. przy­go­to­wu­je się do uru­cho­mie­nia nowe­go pro­jek­tu gran­to­we­go o nazwie „Dig.IT. Trans­for­ma­cja cyfro­wa pol­skich MŚP”.

  Czy wiesz, że możesz otrzy­mać gran­ty w wyso­ko­ści od 40.000 € do 200.000 €, któ­re pokry­ją aż do 50% kosz­tów net­to Two­je­go pro­jek­tu cyfro­wej trans­for­ma­cji? Pro­jekt Dig.IT daje Two­je­mu przed­się­bior­stwu szan­sę na naby­cie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii cyfro­wych, włą­cza­jąc w to opro­gra­mo­wa­nie, usłu­gi chmu­ro­we i szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków. To dosko­na­ła oka­zja do wpro­wa­dze­nia inno­wa­cji w obsza­rach pro­duk­tów, pro­ce­sów i orga­ni­za­cji, któ­re przy­spie­szą roz­wój Two­je­go biznesu.

  Pro­jekt Dig.IT nie tyl­ko finan­su­je cyfro­we inno­wa­cje, ale tak­że pro­mu­je i popu­la­ry­zu­je cyfry­za­cję wśród przed­się­bior­ców, pod­no­sząc świa­do­mość o jej korzy­ściach. Naszym celem jest zwięk­sze­nie doj­rza­ło­ści cyfro­wej pol­skich MŚP w sek­to­rach prze­my­słu, pro­duk­cji i usług.

  Kto może sko­rzy­stać z pro­jek­tu Dig.IT? Jeśli pro­wa­dzisz mikro, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwo w Pol­sce, i chcesz pod­nieść poziom swo­jej cyfro­wej doj­rza­ło­ści, Dig.IT jest wła­śnie dla Cie­bie. Pro­jekt dedy­ko­wa­ny jest fir­mom z bran­ży prze­my­sło­wej, pro­duk­cyj­nej oraz usług dla przemysłu.

  Obsza­ry wspie­ra­ne przez gran­ty Dig.IT obejmują:

  • Auto­ma­ty­za­cję pro­ce­sów i ana­li­ty­kę biznesową,
  • Cyfro­wą sprze­daż i kon­takt z klientem,
  • Roz­wią­za­nia chmurowe,
  • Sztucz­ną inte­li­gen­cję i ucze­nie maszynowe,
  • Cyber­bez­pie­czeń­stwo,
  • Zarzą­dza­nie zaso­ba­mi przedsiębiorstwa.

  Zain­we­stuj w cyfro­wą przy­szłość Two­je­go przed­się­bior­stwa już dziś!

  Nie prze­gap tej wyjąt­ko­wej moż­li­wo­ści na uzy­ska­nie wspar­cia, któ­re zna­czą­co przy­spie­szy roz­wój Two­jej fir­my w erze cyfry­za­cji. Zacznij swo­ją podróż z pro­jek­tu Dig.IT i prze­kształć swo­je przed­się­bior­stwo w nowo­cze­sną, cyfro­wą potęgę!

  👉 Dowiedz się wię­cej i apli­kuj teraz! https://arp.pl/pl/dla-biznesu/wsparcie-innowacji/granty-na-cyfryzacje/

  Obec­nie, w obli­czu bra­ku pod­pi­sa­nej umo­wy z Mini­ster­stwem, nie jeste­śmy w sta­nie okre­ślić dokład­nych dat roz­po­czę­cia pro­jek­tu. Po fina­li­za­cji umo­wy o finan­so­wa­nie, będzie­my sys­te­ma­tycz­nie publi­ko­wać ogło­sze­nia i dostar­czać infor­ma­cje doty­czą­ce pro­ce­su rekru­ta­cji i nabo­ru uczest­ni­ków. Jeste­śmy peł­ni deter­mi­na­cji i zaan­ga­żo­wa­nia, aby zapew­nić wspar­cie gran­to­bior­com w spo­sób spój­ny i pro­fe­sjo­nal­ny. Dzię­ku­je­my za cier­pli­wość i zro­zu­mie­nie w tym okre­sie oczekiwania.

  Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A. nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za infor­ma­cje poja­wia­ją­ce się w prze­strze­ni medial­nej i odno­szą­ce się do wska­zy­wa­nych ter­mi­nów nabo­ru wnio­sków do Pro­jek­tu Dig.It Trans­for­ma­cja cyfro­wa pol­skich MŚP. Jedy­nym źró­dłem wia­ry­god­nych infor­ma­cji na temat ter­mi­nu nabo­ru wnio­sków jest stro­na Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A. oraz stro­na, któ­ra będzie dedy­ko­wa­na Pro­jek­to­wi Dig.It.

  Scroll to Top