Premiera raportu „Kobiety w męskim świecie”

21 lute­go 2018 r. w Cen­trum Pra­so­wym PAP odby­ła się deba­ta pt. „Kobie­ty w męskim świe­cie”, pod­czas któ­rej dr Justy­na Pokoj­ska zapre­zen­to­wa­ła wyni­ki rapor­tu „Kobie­ty w „męskich” zawo­dach”. Pod­czas deba­ty poru­sza­no temat miej­sca i roli kobiet w bran­żach, któ­re przy­pi­sy­wa­ne są męż­czy­znom, m.in. w bran­ży technologicznej.

W deba­cie wzię­li udział:
– dr inż. Karo­li­na Kozłow­ska, CEO Smart­Tech­no­lo­gy Gro­up,
– Kata­rzy­na Majew­ska, czło­nek Zarzą­du Citi Han­dlo­wy,
– dr Justy­na Pokoj­ska, autor­ka bada­nia, ośro­dek badaw­czy DELab UW,
– Kata­rzy­na Wierz­bow­ska, pre­zes Fun­da­cja Przed­się­bior­czo­ści Kobiet,
– Marek Zuber, eko­no­mi­sta i ana­li­tyk ryn­ków finan­so­wych,
– Michał Bor­ny, pre­zes Zarzą­du Bri­te­net sp. z o.o.
– Łukasz Wier­cin­ski, senior team mana­ger Roche Polska.

Obej­rzyj zapis debaty.

Scroll to Top