Prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch podczas Festiwalu Sektor 3.0

Za nami kolej­na edy­cja Festi­wa­lu Sek­tor 3.0, któ­re­go mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność być part­ne­rem hono­ro­wym. Wyda­rze­nie to tak­że dwa inte­re­su­ją­ce wystą­pie­nia Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cej i Dyrek­tor Nauko­wej DELab. 

Jak będzie wyglą­da­ła pra­ca przy­szło­ści w obli­czu rewo­lu­cji zwią­za­nej z roz­wo­jem sztucz­nej inte­li­gen­cji? Co jest klu­czem do suk­ce­su na zmie­nia­ją­cym się ryn­ku pra­cy? Czy sys­tem edu­ka­cji uczy wła­ści­wych kom­pe­ten­cji (we wła­ści­wy spo­sób)? Jak pora­dzić sobie z pro­ce­sem cią­głej zmia­ny na ryn­ku pra­cy? O tym w spe­cjal­nym wykła­dzie opo­wie­dzia­ły prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch 

Skąd będzie­my czer­pać wie­dzę w przy­szło­ści? W jaki spo­sób tech­no­lo­gie mogą nam pomóc w wytwa­rza­niu i dzie­le­niu się wie­dzą? Czy auto­ma­ty­za­cja wpły­nie na rze­tel­ność i wia­ry­god­ność infor­ma­cji? Po odpo­wie­dzi zapra­sza­my do obej­rze­nia deba­ty z udzia­łem prof. Kata­rzy­ny Śle­dziew­skiej, Domi­ni­ki Bet­t­man (Micro­soft Pol­ska) i Nata­lii Ćwik (Wiki­me­dia Polska).

Scroll to Top