Eksploracja Akumulowania Kapitału Cyfrowego: Narracje Młodych Dorosłych

2023-06-28
17:00

Prelegenci

IMG_0443

Paweł Zalewski

DELab UW, Katedra Socjologii Cyfrowej, Wydział Socjologii UW

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o kapitale cyfrowym wśród młodych dorosłych. Naukowo związany z Katedrą Socjologii Cyfrowej na Wydziale Socjologii UW. Absolwent Wydziału Psychologii (specjalizacja: psychologia sądowa)oraz Wydziału Socjologii (kierunek: socjologia) w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pół roku spędził na niderlandzkim Uniwersytecie w Utrechcie dzięki stypendium w programie Erasmus+. Doświadczony badacz i ewaluator związany zawodowo z polskimi organizacjami pozarządowymi. Jego badania zwykle dotyczą wątków na przecięciu socjologii cyfrowej, socjologii edukacji i badań nad młodzieżą. Obecnie realizuje projekt pn. Poszukiwanie klasowych różnic w akumulacji kapitału cyfrowego w perspektywie biografii młodych dorosłych w Polsce – badanie pilotażowe finansowany w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

ML

dr hab. Mikołaj Lewicki

Kierownik Ośrodka Badań Politycznych
Wydział Socjologii UW, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

Adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kierownik Ośrodka Badań Politycznych w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą: socjologia gospodarcza i socjologia ekonomii, teorie i badania komunikacji, socjologia czasu, socjologia miasta

kamil_sliwowski

Kamil Śliwowski

Trener kompetencji cyfrowych
Panoptykon, Szkoła z Klasą
Trener kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy: Creative Commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0, tworzy newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji (otwartezasoby.pl/newsletter). Autor kursu o cyfrowym dobrostanie. Najbardziej lubi uczyć się poprzez uczenie innych.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Tema­tem semi­na­rium będzie kon­cep­cja kapi­ta­łu cyfro­we­go, któ­ra w ostat­nich latach sta­ła się przed­mio­tem coraz licz­niej­szych dys­ku­sji w cza­so­pi­smach zaj­mu­ją­cych się efek­ta­mi ucy­fro­wie­nia. Kapi­tał cyfro­wy obej­mu­je mate­rial­ny dostęp do tech­no­lo­gii cyfro­wych i umie­jęt­no­ści potrzeb­ne do ich efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia w sfe­rze pry­wat­nej, publicz­nej i zawo­do­wej w celu gro­ma­dze­nia bogac­twa i pozy­cji społecznej.

Powszech­ność tech­no­lo­gii cyfro­wych wska­zu­je, że spo­so­by wyko­rzy­sty­wa­nia kapi­ta­łu cyfro­we­go są zło­żo­ne i wyma­ga­ją kon­tek­sto­we­go zro­zu­mie­nia. Jed­nak­że w lite­ra­tu­rze wię­cej miej­sca poświę­ca się dys­try­bu­cji kapi­ta­łu cyfro­we­go niż eks­plo­ra­cji pro­ce­su aku­mu­la­cji kapi­ta­łu cyfro­we­go i spo­so­bu, w jaki jed­nost­ki wyko­rzy­stu­ją ten rodzaj kapi­ta­łu do zdo­by­wa­nia prze­wa­gi społecznej.

Semi­na­rium będzie bazo­wa­ło na wstęp­nych wyni­kach badań reali­zo­wa­nych ramach pro­gra­mu „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uni­wer­sy­tet Badaw­czy” (kie­row­nik pro­jek­tu: Paweł Zalew­ski). Aby zro­zu­mieć, jakie czyn­ni­ki wpły­wa­ją na aku­mu­la­cje kapi­ta­łu cyfro­we­go, prze­pro­wa­dzo­no 15 wywia­dów bio­gra­ficz­nych z mło­dy­mi doro­sły­mi (w wie­ku od 23 do 29 lat), reje­stru­jąc ich nar­ra­cje na temat socja­li­za­cji tech­no­lo­gicz­nej (odzwier­cie­dla­ją­ce aku­mu­la­cję kapi­ta­łu cyfro­we­go) oraz na temat codzien­ne­go użyt­ko­wa­nia tech­no­lo­gii (ilu­stru­ją­ce wyko­rzy­sta­nie kapi­ta­łu cyfro­we­go i jego efek­ty). Bio­rąc pod uwa­gę, że mło­dzi doro­śli sta­no­wią poko­le­nie, któ­re dora­sta­ło w cza­sach rewo­lu­cji inter­ne­to­wej, ich doświad­cze­nia z tech­no­lo­gia­mi cyfro­wy­mi są ści­śle zwią­za­ne z pro­ce­sem socja­li­za­cji, wobec cze­go aku­mu­la­cja kapi­ta­łu cyfro­we­go jest widocz­na w ich narracjach.

Wstęp­ne bada­nia wska­zu­ją, że pro­ces gro­ma­dze­nia kapi­ta­łu cyfro­we­go u mło­dych doro­słych jest kształ­to­wa­ny przez edu­ka­cyj­ne i zawo­do­we tra­jek­to­rie, obej­mu­jąc napię­cia mię­dzy czyn­ni­ka­mi struk­tu­ral­ny­mi a indy­wi­du­al­ny­mi zdol­no­ścia­mi. Roz­róż­nić moż­na pomię­dzy dzie­dzi­czo­nym a przy­swo­jo­nym kapi­ta­łem cyfro­wym. Wyni­ki wska­zu­ją na spo­łecz­no-eko­no­micz­ne róż­ni­ce w gro­ma­dze­niu kapi­ta­łu cyfro­we­go: oso­by o wyż­szym sta­tu­sie spo­łecz­no-eko­no­micz­nym stra­te­gicz­nie wyko­rzy­stu­ją go dla prze­wa­gi spo­łecz­nej, pod­czas gdy oso­by o niż­szym sta­tu­sie spo­łecz­no-eko­no­micz­nym głów­nie wyko­rzy­stu­ją go w celach rekre­acyj­nych. Mło­dzi ludzie z wyż­szym wykształ­ce­niem byli naj­bar­dziej świa­do­mi, jak ich umie­jęt­no­ści cyfro­we prze­kła­da­ją się na ich obec­ną pra­cę, pod­czas gdy oso­by o wykształ­ce­niu śred­nim nie widzia­ły związ­ku mię­dzy umie­jęt­no­ścia­mi cyfro­wy­mi a zatrud­nie­niem. Wyni­ki wyda­ją się potwier­dzać ogól­ną ten­den­cję, gdzie nie­rów­no­ści w aku­mu­la­cji kapi­ta­łu cyfro­we­go utrwa­la­ją inne nie­rów­no­ści w aku­mu­la­cji kapi­ta­łu eko­no­micz­ne­go, spo­łecz­ne­go i kulturalnego.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Logo DELab
DELab UW
wydział socjologii uw
Wydział Socjologii UW
Scroll to Top