Kto obawia się automatyzacji i utraty pracy? Percepcje pracowników w sześciu krajach UE

2023-04-24
17:00

Prelegenci

Satia Rożynek

Satia Rożynek

Analityczka DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse. W swoich badaniach zajmuje się transformacją cyfrową rynku pracy i jej konsekwencjami dla pracowników w kontekście automatyzacji wykonywanych zadań. W DELab UW od sierpnia 2018 r., gdzie zajmuje się analizą i wizualizacją danych, głównie przy użyciu programu Tableau. Współpracowała między innymi w projekcie realizowanym z PFR i Google dotyczącym kształcenia kompetencji przyszłości w systemie edukacyjnym, a także w projektach o przemianach pracy w sektorze bankowym w kontekście transformacji cyfrowej, czy też wpływie kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie rodzin i kobiet na rynku pracy.
leszek_wincenciak_sm

dr hab. Leszek Wincenciak, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kieruje katedrą Ekonomii Edukacji i Pracy. Zajmuje się analizami stopy zwrotu z wykształcenia, uwarunkowaniami sukcesu absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy, niedopasowaniami kompetencyjnymi i edukacyjnymi pracowników oraz kwestiami ekonomii międzynarodowej, w szczególności nową teorią handlu. Zajmuje się również dydaktyką w obszarze makroekonomii zaawansowanej, makroekonomii gospodarki otwartej i teorii wymiany międzynarodowej.

czarnecka-wieslawa-hrdf2020-v2

Wiesława Czarnecka-Stańczak

Dyrektor Działu People & Organization
Siemens Sp. z o.o.

Odpowiada za całokształt działań personalnych w firmie zarówno w zakresie udziału w kształtowaniu strategii personalnej, doradztwa personalnego dla zarządu i managerów liniowych, jak i usprawniania procesów związanych z zarządzaniem personelem w firmie. Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi, wprowadza kulturę mentoringową w organizacji. Jest aktywnym mentorem.

Wcześniejsze doświadczenia z zakresu zarządzania personelem zdobyła w firmie ABB. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków pedagogika i socjologia oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Koń­cząc lek­tu­rę jed­nej z popu­lar­nych ksią­żek na temat per­spek­tyw pra­cow­ni­ków w roz­wi­ja­ją­cej się gospo­dar­ce cyfro­wej – powiedz­my,The Rise of the Robots M. For­da lub A World witho­ut Work D. Sus­skin­da– moż­na zało­żyć, że pra­cow­ni­cy na całym świe­cie powin­ni poważ­nie oba­wiać się o swo­je miej­sca pra­cy. Co wię­cej, wraz z ostat­ni­mi osią­gnię­cia­mi algo­ryt­mów gene­ru­ją­cych muzy­kę i obra­zy, a tak­że z mode­la­mi NLP zda­ją­cy­mi egza­mi­ny uni­wer­sy­tec­kie i for­mu­łu­ją­cy­mi nie­mal nie­odróż­nial­ne od two­rzo­nych przez czło­wie­ka tre­ści, oba­wy rosną i roz­prze­strze­nia­ją się wśród kolej­nych grup zawo­do­wych. Pod­czas gdy deba­ta eks­per­tów o przy­szło­ści ludz­kiej pra­cy inten­sy­fi­ku­je się, intry­gu­ją­ca jest tak­że per­spek­ty­wa pra­cow­ni­ków w obsza­rze zmian na ryn­ku pra­cy wywo­ła­nych przez tech­no­lo­gie. Czy pra­cow­ni­cy oba­wia­ją się auto­ma­ty­za­cji i jej kon­se­kwen­cji? Jakie mają doświad­cze­nia z uży­ciem tech­no­lo­gii w miej­scu pracy?

W bada­niu sku­piam się na postrze­ga­nych przez pra­cow­ni­ków wpły­wie i kon­se­kwen­cjach tech­no­lo­gii na ryn­kach pra­cy w sze­ściu kra­jach UE (Austria, Niem­cy, Cze­chy, Węgry, Pol­ska i Sło­wa­cja). Badam czyn­ni­ki zwią­za­ne z doświad­cza­niem sub­sty­tu­cyj­ne­go lub kom­ple­men­tar­ne­go efek­tu tech­no­lo­gii pod­czas wyko­ny­wa­nia pra­cy. Ponad­to iden­ty­fi­ku­ję czyn­ni­ki deter­mi­nu­ją­ce strach przed nowy­mi tech­no­lo­gia­mi (sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ny­mi, spe­cja­li­stycz­nym opro­gra­mo­wa­niem, algo­ryt­ma­mi i robo­ta­mi) w kon­tek­ście auto­ma­ty­za­cji zadań i utra­ty zatrud­nie­nia. Przy­glą­dam się deter­mi­nan­tom lęku tech­no­lo­gicz­ne­go wyra­ża­ne­go jako oba­wa przed maso­wym bez­ro­bo­ciem tech­no­lo­gicz­nym. Sta­ram się tak­że przy­bli­żyć poziom świa­do­mo­ści pra­cow­ni­ków w zakre­sie poten­cjal­nych pro­ce­sów auto­ma­ty­za­cji. Opie­ra­jąc się teo­re­tycz­nie na kon­cep­cji Routi­ne-bia­sed Tech­no­lo­gi­cal Chan­ge, sku­piam się na wyko­ny­wa­nych zada­niach zawo­do­wych oraz pozio­mie eks­po­zy­cji na dwa typy tech­no­lo­gii – robo­ty prze­my­sło­we i roz­wią­za­nia cyfrowe.

Wyni­ki bada­nia wska­zu­ją na pew­ną świa­do­mość zmian wywo­ły­wa­nych przez tech­no­lo­gię – pra­cow­ni­cy wyko­nu­ją­cy ruty­no­we (a więc pro­gra­mo­wal­ne) zada­nia w sek­to­rach nara­żo­nych na dzia­ła­nie robo­tów i tech­no­lo­gii cyfro­wych mają więk­sze oba­wy co do auto­ma­ty­za­cji i utra­ty pra­cy. Co cie­ka­we, lęk tech­no­lo­gicz­ny zwią­za­ny jest głów­nie z indy­wi­du­al­nym doświad­cze­niem w zakre­sie auto­ma­ty­za­cji, pod­czas gdy eks­po­zy­cja na tech­no­lo­gię nie odgry­wa w nim zna­czą­cej roli. Udział pra­cow­ni­ków wyra­ża­ją­cych lęk tech­no­lo­gicz­ny znacz­nie prze­kra­cza udział tych, któ­rzy oba­wia­ją się o swo­ją wła­sną przy­szłość zawo­do­wą (33% vs 22%). Ponad poło­wa pra­cow­ni­ków zgła­sza brak wpły­wu tech­no­lo­gii na wyko­ny­wa­ne zada­nia zawo­do­we, pod­czas gdy jedy­nie 12% zetknę­ło się z auto­ma­ty­za­cją zadań wyko­ny­wa­nych w miej­scu pracy.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
Kto obawia się automatyzacji i utraty pracy? Percepcje pracowników w sześciu krajach UE
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top