Seminarium: „EU ENERGY DAY: Finansowanie projektów w zakresie zrównoważonej energii”, 18 czerwca 2019, Toruń

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Już po raz trze­ci ośro­dek Enter­pri­se Euro­pe Network przy Toruń­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go anga­żu­je się w reali­za­cję Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Zrów­no­wa­żo­nej Ener­gii (EUSEW), w ramach któ­re­go już 18 czerw­ca 2019 r., pod hasłem finan­so­wa­nia pro­jek­tów w zakre­sie zrów­no­wa­żo­nej ener­gii, odbę­dzie się spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne z przed­sta­wi­cie­la­mi insty­tu­cji finan­su­ją­cych. Pod­czas pre­lek­cji uczest­ni­cy dowie­dzą się, jakie źró­dła finan­so­wa­nia inno­wa­cji i inwe­sty­cji w obsza­rze zrów­no­wa­żo­nej ener­gii są dla nich dostęp­ne.

Wystą­pią przed­sta­wi­cie­le takich insty­tu­cji jak:

  • Woje­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej,
  • Kujaw­sko-Pomor­ski Fun­dusz Pożycz­ko­wy,
  • Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści,
  • Kra­jo­wy Punkt Kon­tak­to­wy Pro­gra­mów Badaw­czych UE.

 

W ramach stu­dium przy­pad­ku przed­sta­wi­ciel fir­my Pro­mar Sp. z o.o. opo­wie o swo­im doświad­cze­niu przy pra­cy nad pro­jek­tem InDe­al, doty­czą­cym opra­co­wa­nia ener­go­osz­częd­nych i przy­ja­znych roz­wią­zań kie­ro­wa­nych do sie­ci dys­try­bu­cji cie­pła i chło­du.

Miej­sce: Toruń­ski Park Tech­no­lo­gicz­ny, ul. Wło­cław­ska 167, Budy­nek A, s. kon­fe­ren­cyj­na (I pię­tro)

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na! Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z Pro­gra­mem spo­tka­nia.

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udzie­la:

Damian Wie­lew­ski
tel.: 56 699 54 81
damian.wielewski@tarr.org.pl

Przewiń do góry