Seminarium EUROREG z udziałem prof. Joanny Siwińskiej-Gorzelak

Tematy: badanie

Udostępnij

Czy bur­mi­strzy­ni lub wój­ci­ni zwięk­sza póź­niej­szy udział kobiet w poli­ty­ce, mie­rzo­ny ich kan­dy­da­tu­rą do lokal­nych orga­nów poli­tycz­nych? Opie­ra­jąc się na quasi-eks­pe­ry­men­tal­nej meto­dzie badaw­czej oraz na danych z wybo­rów lokal­nych w Pol­sce, dowo­dzi­my, że odpo­wiedź na to pyta­nie jest twier­dzą­ca, ale wyłącz­nie wśród kan­dy­da­tów bez­par­tyj­nych. Na listach par­tyj­nych efekt ten jest nie­zau­wa­żal­ny, lub wręcz nega­tyw­ny. Te wyni­ki potwier­dza­ją już ist­nie­ją­ce, wciąż bar­dzo ogra­ni­czo­ne dowo­dy na to, że orga­ni­za­cje poza­par­tyj­ne two­rzą bar­dziej sprzy­ja­ją­ce śro­do­wi­sko dla kobiet w poli­ty­ce.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia zapi­su semi­na­rium EUROREG pt. „Deter­mi­nan­ty udzia­łu kobiet w poli­ty­ce na szcze­blu lokal­nym w Pol­sce. Bada­nie quasi-eksperymentalne”.

Pre­zen­ta­cja.

Scroll to Top