Spotkania brokerskie „Robotics, Digitalization & Green Transition B2B

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich Robo­tics, Digi­ta­li­za­tion & Gre­en Trans­i­tion B2B, orga­ni­zo­wa­nych przez Indu­strie- und Han­del­skam­mer zu Rostoc, Uni­ver­si­ty of Southern Den­mark, Oden­se Robotics.

Spo­tka­nia bro­ker­skie „Robo­tics, Digi­ta­li­za­tion & Gre­en Trans­i­tion B2B” zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Enter­pri­se Euro­pe Network, Uni­ver­si­ty of Southern Den­mark (SDU) i Oden­se Robo­tics we współ­pra­cy z Lin­dø Port of Oden­se i Izbą Han­dlo­wą w Ros­to­cku. Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go był jed­nym z współ­or­ga­ni­za­to­rów.  Wyda­rze­nie stwo­rzy­ło oka­zję do nawią­za­nia nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych i nauko­wych w takich obsza­rach jak robo­ty­ka, cyfry­za­cja, dro­ny, zie­lo­na transformacja.

Głów­ne tema­ty poru­sza­ne w trak­cie spo­tkań brokerskich:

 • Pro­jek­to­wa­nie produktów 
 • Inży­nie­ria produkcji
 • Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie produkcji 
 • Opro­gra­mo­wa­nie CAD/CAM/CAE
 • Prze­mysł 4.0
 • Robo­ty­ka i automatyzacja
 • Druk 3D
 • Big Data
 • Sztucz­na Inteligencja
 • Inter­net rzeczy
 • Dro­ny
 • Zie­lo­na transformacja

Pod­czas wyda­rze­nia róż­ni pre­le­gen­ci pre­zen­to­wa­li, dla­cze­go i jak wdra­żać tech­no­lo­gie zwią­za­ne z prze­my­słem 4.0.

Stro­na wyda­rze­nia: https://company-mission-robotic-and-ai.b2match.io/home

Przewiń do góry