Szkolenie online „Technologia druku 3D betonem – zastosowania praktyczne”

Enter­pri­se Euro­pe Network – Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, oraz fir­ma REBu­ild mają przy­jem­ność zapro­sić do udzia­łu w szko­le­niu onli­ne pt.: „Tech­no­lo­gia dru­ku 3D beto­nem – zasto­so­wa­nia praktyczne”.

Ter­min szko­le­nia: 19 grud­nia 2022 r.
Miej­sce i czas szko­le­nia: Onli­ne godz. 10.00–11.30.

Uczest­ni­cy szko­le­nia pozna­ją:
• Korzy­ści z dru­ku beto­nem
• Pod­sta­wy korzy­sta­nia z dru­ka­rek 3D
• Funk­cjo­nal­no­ści maszyn
• Dostęp­ne mate­ria­ły do dru­ku beto­nem
• Moż­li­wo­ści zbro­je­nia kon­struk­cji
• Moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia pod­pór i izo­la­cji termicznej


Pre­le­gen­ci:
• Witold Rząd­kow­ski – współ­za­ło­ży­ciel REbu­ild. Współ­au­tor paten­tów Pol­skich i Euro­pej­skich w dzie­dzi­nie 3DCP. Oso­ba o kom­plek­so­wej wie­dzy na temat dru­ko­wa­nia beto­nem
• Prze­my­sław Siwic­ki – głów­ny kon­struk­tor dru­kar­ki modu­ło­wej. Posia­da naj­więk­szą wie­dze o moż­li­wo­ściach wyko­na­nia i dosto­so­wa­nia dru­kar­ki pod naj­bar­dziej indy­wi­du­al­ne zasto­so­wa­nia.
• Prze­my­sław Klik – głów­ny kon­struk­tor ukła­du auto­ma­tycz­ne­go zbro­je­nia wydru­ków. Eks­pert w dzie­dzi­nie łącze­nia mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych z beto­na­mi.
• Adam Cisow­ski – naj­bar­dziej doświad­czo­ny użyt­kow­nik dru­kar­ki 3DCP w Pol­sce. Eks­pert w dzie­dzi­nie przy­go­to­wa­nia mode­li do dru­ku beto­nem.
• Dawid Urbań­ski – dok­to­rant na Wydzia­le MEiL. Twór­ca ukła­du auto­ma­tycz­ne­go spie­nia­nia two­rzy­wa do uży­cia w dru­ku beto­nem 3DCP.


Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na!
Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić: link do reje­stra­cji
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

Scroll to Top