Working paper # 2/2022

Arbitration and the Protection of Personal Data Under the EU General Data Protection Regulation

Autor(-ka): 
Cytowanie:

K. Piwoński, ARBITRATION AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA UNDER THE EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, DELab Digital Working Studies 2/2022, Warszawa 2022

Udostępnij

Dale­ko­sięż­na refor­ma unij­ne­go sys­te­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wywar­ła wpływ na wie­le obsza­rów życia spo­łecz­ne­go, nie omi­ja­jąc sfe­ry pry­wat­ne­go roz­strzy­ga­nia spo­rów (arbi­tra­żu). Roz­wią­za­nia wpro­wa­dzo­ne przez ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych (RODO) i obo­wiąz­ki przez nie nało­żo­ne mogą oka­zać się nie­prak­tycz­ne w kon­tek­ście arbi­tra­żu i trud­ne do pogo­dze­nia z jego uni­ka­to­wy­mi cecha­mi, taki­mi jak pouf­ność, ela­stycz­ność czy efek­tyw­ność. Pra­ca zary­so­wu­je i pró­bu­je roz­wią­zać naj­istot­niej­sze pro­ble­my praw­ne wystę­pu­ją­ce na sty­ku arbi­tra­żu i pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych. W począt­ko­wej czę­ści, omó­wio­na zosta­ła kwe­stia zasto­so­wa­nia RODO do postę­po­wań arbi­tra­żo­wych oraz dopusz­czal­no­ści prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w toku tych postę­po­wań. Następ­nie pod­ję­to pro­blem przy­pi­sa­nia uczest­ni­kom arbi­tra­żu odpo­wied­nich ról na grun­cie Roz­po­rzą­dze­nia – takich jak admi­ni­stra­tor danych, pod­miot prze­twa­rza­ją­cy czy oso­ba, któ­rej dane doty­czą – oma­wia­jąc jed­no­cze­śnie pra­wa i obo­wiąz­ki z nimi zwią­za­ne. Ostat­ni roz­dział pra­cy, poświę­co­ny zasa­dom prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, wska­zu­je na obo­wiąz­ki pły­ną­ce z nich w kon­tek­ście postę­po­wań arbi­tra­żo­wych i prak­tycz­ne pro­ble­my, jakie mogą wystą­pić w toku ich implementacji.

Scroll to Top