Klient biura Enterprise Europe Network UW, firma BLDC-SOLAR na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC Green

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Klient biura Enterprise Europe Network UW, firma BLDC-SOLAR na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC Green

W dniu 5 grud­nia 2018 r. fir­ma BLDC-SOLAR – klient biu­ra Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go  – bra­ła udział w wyda­rze­niu towa­rzy­szą­cym COP 24 Kato­wi­ce – EEC Gre­en tj. Euro­pej­skim Kon­gre­sie Gospo­dar­czym Green.

EEC Gre­en to spo­tka­nie poli­ty­ków, przed­się­bior­ców, sze­fów kor­po­ra­cji i eks­per­tów tych dla któ­rych zrów­no­wa­żo­ny roz­wój to jed­no z naj­waż­niej­szych wyzwań naszych czasów.

Pro­jekt SOLHOTAIR wybra­no ( jako jeden z trzech) w kon­kur­sie dla naj­cie­kaw­szych roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych ochro­nę śro­do­wi­ska i zrów­no­wa­żo­ny rozwój.

Fir­ma wzię­ła udział w deba­cie zaty­tu­ło­wa­nej „Efek­tyw­na ener­gia – inno­wa­cje dla klimatu„.

BLDC-SOLAR jest fir­mą kom­plek­so­wo zaj­mu­ją­cą się zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną i bez­pie­czeń­stwem ener­ge­tycz­nym. Ofe­ru­je roz­wią­za­nia mają­ce na celu opty­ma­li­za­cję kosz­tów ener­gii elek­trycz­nej i zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa energetycznego.

BLDC-SOLAR stwo­rzył inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gię SOLHOTAIR ( zgło­sze­nie paten­to­we nr. P.416033), któ­ra popra­wia wydaj­ność solar­nych kolek­to­rów powietrz­nych do 80% kon­wer­sji ener­gii sło­necz­nej na ciepl­ną, co jest wyni­kiem o 20% lep­szym niż inne roz­wią­za­nia dostęp­ne na ryn­ku. Tech­no­lo­gie SOLHOTAIR umoż­li­wia dodat­ko­wo uzy­ski­wa­nie cie­pła w całym zakre­sie eks­po­zy­cji słoń­ca, a nawet w pochmur­ne dni. Urzą­dze­nie ogrze­wa powie­trze z wnę­trza budyn­ku, a przy odpo­wied­niej eks­po­zy­cji słoń­ca ogrze­wa­ne jest świe­że powie­trze czer­pa­ne z zewnątrz.

Tech­no­lo­gia pod­no­si kom­fort użyt­ko­wa­nia pomiesz­czeń, gene­ru­je oszczęd­no­ści w kosz­tach i jest odpo­wie­dzią na wyzwa­nia glo­bal­nej a w szcze­gól­no­ści unij­nej poli­ty­ki ener­ge­tycz­nej – zmniej­sze­nie zuży­cia paliw kopal­nych i reduk­cji CO2.

W celu uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu euro­pej­skie­go, upraw­nia­ją­ce­go do wpi­sa­nia na euro­pej­skie listy dofi­nan­so­wa­nia pro­duk­tów OZE tech­no­lo­gia zosta­ła prze­ba­da­na  w Fraun­ho­fer-Insi­ti­tut fuer Sola­re Ener­gie­sys­te­me ISE we Freiburgu/Niemcy.

Według Fraun­ho­fer insty­tut tech­no­lo­gia SOLHOTAIR jest obec­nie naj­lep­szą tech­no­lo­gią z zakre­su ter­mi­ki solar­nej w Europie.

Przewiń do góry