Toruń, 5 czerwca 2018Niemiecki rynek IT szansą na ekspansję polskich firm

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ser­decz­nie zapra­sza­my przed­się­bior­ców z sek­to­ra IT/ICT do udzia­łu w dar­mo­wym spo­tka­niu infor­ma­cyj­nym Nie­miec­ki rynek IT szan­są na eks­pan­sję pol­skich firm”, któ­re odbę­dzie się 5 czerw­ca 2018 roku od godz. 10.00 na tere­nie Toruń­skie­go Par­ku Tech­no­lo­gicz­ne­go, przy ul. Wło­cław­skiej 167. Part­ne­rem spo­tka­nia jest DREBERIS Sp. z o.o.

Poten­cjał ryn­ku IT w Niem­czech:

Wiel­kość, sta­bil­ność i poten­cjał wzro­stu nie­miec­kie­go ryn­ku IT, a  w szcze­gól­no­ści sek­to­ra opro­gra­mo­wa­nia potwier­dza­ją słusz­ność wybo­ru tego ryn­ku jako miej­sca eks­pan­sji i obsza­ru, któ­ry sta­je się dla coraz więk­sze­go gro­na pol­skich firm fun­da­men­tem ich roz­wo­ju. Nie­miec­ki rynek opro­gra­mo­wa­nia, naj­więk­szy w Euro­pie, sta­no­wią­cy nie­mal czwar­tą część ryn­ku euro­pej­skie­go, rośnie nie­prze­rwa­nie od dobrych kil­ku lat i ma w 2018 osią­gnąć war­tość 24,4 miliar­dów EUR. Ponad­to na ryn­ku nie­miec­kim two­rzo­nych jest wie­le miejsc pra­cy, ale pra­co­daw­cy mają coraz więk­szy pro­blem z obsa­dze­niem wol­nych sta­no­wisk i zatrud­nie­niem wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry. To wpły­wa na popu­lar­ność mode­li out­so­ur­cin­go­wych i near­sho­rin­go­wych oraz two­rze­nia zespo­łów roz­pro­szo­nych, zlo­ka­li­zo­wa­nych w wie­lu kra­jach.

Wtor­ki z Eks­por­tem w Toruń­skim Par­ku Tech­no­lo­gicz­nym

Wyda­rze­nie to odby­wa się w ramach cyklu: „Wtor­ki z eks­por­tem w Toruń­skim Par­ku Tech­no­lo­gicz­nym”, będą­ce­go nie­po­wta­rzal­ną oka­zją do zapo­zna­nia się z moż­li­wo­ścia­mi wkra­cza­nia na mię­dzy­na­ro­do­we ryn­ki, jak rów­nież z ini­cja­ty­wa­mi gospo­dar­czy­mi pla­có­wek wspie­ra­ją­cych przed­się­bior­ców w inter­na­cjo­na­li­za­cji.

W roli eks­per­tów wystą­pią:

Paweł Kul­biń­ski – Pro­ku­rent, DREBERIS Sp. z o.o., przed­sta­wi­ciel Fede­ra­cji BVMW oraz

Łukasz Jan­kow­ski – Kie­row­nik Pro­jek­tów Mię­dzy­na­ro­do­wych, DREBERIS Sp. z o.o., przed­sta­wi­ciel Fede­ra­cji BVMW.

DREBERIS jest nie­miec­ką fir­mą dorad­czą z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, w Dreź­nie, w Schwyz (Szwaj­ca­ria) i we Lwo­wie. Fir­ma poma­ga małym i śred­nim przed­się­bior­stwom dzia­ła­ją­cym lub pla­nu­ją­cym eks­pan­sję na ryn­ki zagra­nicz­ne, w szcze­gól­no­ści na rynek nie­miec­ki. DREBERIS jest rów­nież ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem Sto­wa­rzy­sze­nia BVMW w Pol­sce i Szwaj­ca­rii. Fede­ra­cja BVMW jest naj­więk­szą orga­ni­za­cją, sku­pia­ją­cą małe i śred­nie przed­się­bior­stwa w Niem­czech oraz jed­ną z naj­więk­szych tego typu na świe­cie.

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na! (spo­tka­nie dedy­ko­wa­ne przed­się­bior­stwom z sek­to­ra IT/ITC).

Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udzie­la:

Damian Wie­lew­ski
tel.: 56 699 54 82
damian.wielewski@tarr.org.pl

Załącz­ni­ki: Pro­gram – Nie­miec­ki rynek IT jako szan­sa dla pol­skich firm

Przewiń do góry