#14 Digital transformation versus pandemic

In the four­te­enth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast, the main topic is the acce­le­ra­ted digi­tal trans­for­ma­tion hap­pe­ning befo­re our eyes with the COVID-19 pan­de­mic.

The experts in the conver­sa­tion with Dr. Justy­ną Pokoj­ską are Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i Prof. Rena­ta Włoch, authors of the mono­graph „Digi­tal Eco­no­my. How new tech­no­lo­gies are chan­ging the world”. In the inte­rview, the experts veri­fy the the­ses in the­ir publi­ca­tion and address issu­es such as:
- the pro­blems and chal­len­ges we have had to face as a result of the pan­de­mic,
- fac­tors witho­ut which digi­tal trans­for­ma­tion has no chan­ce to deve­lop,
- aspects of digi­tal trans­for­ma­tion that have spun out of con­trol and who­se con­se­qu­en­ces could not be cor­rec­tly pre­dic­ted,
- the phe­no­me­non of big data col­lec­tion during a pan­de­mic and the chan­ces of trans­la­ting it into big data analysis.

Share

„Przede wszyst­kim widzi­my, że zmie­nia się śro­do­wi­sko pra­cy i śro­do­wi­sko naucza­nia, prze­cho­dzi­my maso­wo na pra­cę zdal­ną i wszę­dzie tam, gdzie fir­my mogły wyko­rzy­stać tech­no­lo­gie, tam wpro­wa­dza­ły bez­piecz­ną dla pra­cow­ni­ków pra­cę zdal­ną. W związ­ku z czym obser­wu­je­my boom roz­wią­zań do komu­ni­ko­wa­nia się. Przy tym roz­wi­ja­ją się narzę­dzia do dzie­le­nie się wie­dzą, wspól­ne­go udzia­łu w pro­jek­tach (…) widzi­my jak fir­my muszą wyka­zać się dużą kre­atyw­no­ścią, nastę­pu­ją zmia­ny pro­fi­lu dzia­łal­no­ści. I oczy­wi­ście roz­wój narzę­dzi, któ­re mają kon­tro­lo­wać nasze zdrowie”

― Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Mana­ging Direc­tor of DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

„Trans­for­ma­cja cyfro­wa nie jest o tech­no­lo­giach. Tech­no­lo­gie są warun­kiem koniecz­nym, ale nie­wy­star­cza­ją­cym i teraz widzi­my to jak w soczew­ce. Nie będzie trans­for­ma­cji cyfro­wej bez zmia­ny postaw, wypra­co­wa­nia prak­tyk życia codzien­ne­go i życia zawo­do­we­go, któ­re spra­wia­ją, że jeste­śmy w sta­nie pra­co­wać z tech­no­lo­gią. Nie będzie trans­for­ma­cji cyfro­wej bez roz­wo­ju nowych kom­pe­ten­cji, dzię­ki któ­rym będzie­my w sta­nie wyko­rzy­sty­wać poten­cjał nowych tech­no­lo­gii. Tak­że bez zmia­ny orga­ni­za­cyj­nej i pro­ce­so­wej. Tu kry­tycz­ne zna­cze­nie ma cyfro­we przy­wódz­two, któ­re rozu­mie dla­cze­go zmia­na jest koniecz­na, a tech­no­lo­gią jest wtór­na, a pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem są ludz­kie postawy”.

― Prof. Rena­ta Włoch, Scien­ce Direc­tor of DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top