#26 Personal data security on the web

The topic of the twen­ty-sixth epi­so­de of the „EFket Sie­ci” pod­cast is per­so­nal data – its effec­ti­ve pro­tec­tion and poten­tial pri­va­cy risks. 

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Joan­na Mazur, who answers questions abo­ut:
- the con­cept of per­so­nal data and whe­re we can leave it when sha­ring our pri­va­cy onli­ne,
- secu­ri­ty of per­so­nal data and the insti­tu­tions that ensu­re com­plian­ce with data pro­tec­tion law at natio­nal and inter­na­tio­nal level,
- (in)permitted acti­vi­ties on the data and the impli­cit con­sent we give when we pro­vi­de our data on web por­tals,
- GDPR and the pro­tec­tion of our per­so­nal data,
- an asses­sment of the Euro­pe­an Unio­n’s acti­vi­ties in the field of per­so­nal data protection.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Z per­spek­ty­wy mniej zain­te­re­so­wa­ne­go ochro­ną danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ka inter­ne­tu, wpro­wa­dze­nie ochro­ny danych oso­bo­wych, czy­li RODO spra­wi­ło, że kwe­stia ta sta­ła się bar­dziej roz­po­zna­wal­na i dostrze­ga­na. RODO jest aktem pra­wa unij­ne­go, któ­re mia­ło na celu doko­na­nie refor­my pra­wa w tym zakre­sie. To nie jest tak, że przed RODO na pozio­mie Unii Euro­pej­skiej dane oso­bo­wy nie były dostrze­żo­ne i regu­lo­wa­ne. Mie­li­śmy od poło­wy lat 90. dyrek­ty­wę, któ­ra two­rzy­ła ramy praw­ne­go tego, w jaki spo­sób, w jakich celach, na jakich zasa­dach moż­na prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jakie pra­wa mają użyt­kow­ni­cy. Tyl­ko pro­blem z dyrek­ty­wą pole­ga na tym, że zobo­wią­zu­je pań­stwa do osią­gnię­cia jakichś kon­kret­nych celów, ale zosta­wia im swo­bo­dę co do środ­ków uży­tych do ich osią­gnię­cia. Przyj­mu­jąc roz­po­rzą­dze­nie, np. RODO, ujed­no­li­ca­my prze­pi­sy, nie zosta­wia­my pań­stwom swo­bo­dy, ale two­rzy­my jed­no­li­te ramy. Zasad­ni­czym cele było wzmoc­nie­nie ochro­ny danych w warun­kach gospo­dar­ki cyfrowej”.

― Joan­na Mazur, ana­lyst DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top