#26 Personal data security on the web

The topic of the twen­ty-sixth epi­so­de of the „EFket Sie­ci” pod­cast is per­so­nal data – its effec­ti­ve pro­tec­tion and poten­tial pri­va­cy risks. 

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Joan­na Mazur, who answers questions abo­ut:
- the con­cept of per­so­nal data and whe­re we can leave it when sha­ring our pri­va­cy onli­ne,
- secu­ri­ty of per­so­nal data and the insti­tu­tions that ensu­re com­plian­ce with data pro­tec­tion law at natio­nal and inter­na­tio­nal level,
- (in)permitted acti­vi­ties on the data and the impli­cit con­sent we give when we pro­vi­de our data on web por­tals,
- GDPR and the pro­tec­tion of our per­so­nal data,
- an asses­sment of the Euro­pe­an Unio­n’s acti­vi­ties in the field of per­so­nal data protection.

Share

„Z per­spek­ty­wy mniej zain­te­re­so­wa­ne­go ochro­ną danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ka inter­ne­tu, wpro­wa­dze­nie ochro­ny danych oso­bo­wych, czy­li RODO spra­wi­ło, że kwe­stia ta sta­ła się bar­dziej roz­po­zna­wal­na i dostrze­ga­na. RODO jest aktem pra­wa unij­ne­go, któ­re mia­ło na celu doko­na­nie refor­my pra­wa w tym zakre­sie. To nie jest tak, że przed RODO na pozio­mie Unii Euro­pej­skiej dane oso­bo­wy nie były dostrze­żo­ne i regu­lo­wa­ne. Mie­li­śmy od poło­wy lat 90. dyrek­ty­wę, któ­ra two­rzy­ła ramy praw­ne­go tego, w jaki spo­sób, w jakich celach, na jakich zasa­dach moż­na prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jakie pra­wa mają użyt­kow­ni­cy. Tyl­ko pro­blem z dyrek­ty­wą pole­ga na tym, że zobo­wią­zu­je pań­stwa do osią­gnię­cia jakichś kon­kret­nych celów, ale zosta­wia im swo­bo­dę co do środ­ków uży­tych do ich osią­gnię­cia. Przyj­mu­jąc roz­po­rzą­dze­nie, np. RODO, ujed­no­li­ca­my prze­pi­sy, nie zosta­wia­my pań­stwom swo­bo­dy, ale two­rzy­my jed­no­li­te ramy. Zasad­ni­czym cele było wzmoc­nie­nie ochro­ny danych w warun­kach gospo­dar­ki cyfrowej”.

― Joan­na Mazur, ana­lyst DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top