#68 Engrams in the study of trendsetters and rule makers of trade agreements

In Poland, 30 000 pages of legal acts are cre­ated annu­al­ly. Tha­t’s a pret­ty siza­ble repo­si­to­ry, which leads us to ask how to opti­mi­ze the­ir num­ber and con­tent. In her NCN pro­ject, Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, Ph.D., toge­ther with Łukasz Nawa­ro, exa­mi­nes the issu­es rela­ted to tra­de agre­ements and whe­ther regio­nal tra­de agre­ements (RTAs) respond to the chal­len­ges of the digi­tal eco­no­my and cre­ate a new para­digm in inter­na­tio­nal eco­no­mic rela­tions in the era of the data dri­ven eco­no­my. The stu­dy­’s conc­lu­sions? Listen to the latest podcast!

DELab UW legal ana­lyst Dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska (Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion of the Uni­ver­si­ty of War­saw) and DELab UW ana­lyst Łukasz Nawa­ro (Facul­ty of Eco­no­mics of the Uni­ver­si­ty of War­saw) talk abo­ut how legal acts in inter­na­tio­nal tra­de regu­la­ting the flow of elec­tro­nic goods and servi­ces are cre­ated, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- inte­re­sting ele­ments of tra­de agre­ements and why it is impor­tant to stu­dy them,
- a metho­do­lo­gy for ana­ly­zing tra­de agre­ements,
- the reasons why sta­tes „bor­row” legal solu­tions from each other and the question of the lega­li­ty of such prac­ti­ces,
- legal trend­set­ters, rule makers, pro­pa­ga­tors and tho­se who main­ly bor­row solu­tions,
- the abi­li­ty of ordi­na­ry web users to learn abo­ut the repo­si­to­ry of com­mer­cial con­tracts, and the pro­blems facing ana­ly­sts,
- pat­terns and regu­la­ri­ties that the stu­dy was able to cap­tu­re, such as in the case of Bre­xit,
- next rese­arch steps.

Share

W ten spo­sób zba­da­li­śmy pra­wie wszyst­kie te umo­wy, mamy takie wykre­si­ki i tam wycho­dzą bar­dzo cie­ka­we rze­czy. Potwier­dza się to, co czu­je­my intu­icyj­nie, że bar­dzo czę­sto takim nada­wa­czem tonu są Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Unia Euro­pej­ska ma bar­dzo dużo umów podob­nych do sie­bie. I to dosko­na­le potwier­dza to, co ja wie­dzia­łam z tra­dy­cyj­nych badań umów han­dlo­wych, któ­re pro­wa­dzę od lat – Unia po pro­stu kopiu­je, Unia też zmie­nia tro­szecz­kę te umo­wy. Pod tym wzglę­dem bar­dzo cie­ka­wą umo­wą jest umo­wa z Wiel­ką Bry­ta­nia, dla­te­go, że to jest z per­spek­ty­wy UE bar­dzo ory­gi­nal­na umo­wa, ma ogrom­ny pro­cent only occur­ren­ce, czy­li uni­ka­to­wych engra­mów, zwłasz­cza w zakre­sie gospo­dar­ki cyfrowej.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Trak­tu­je­my tekst jako dane i dzie­li­my te wszyst­kie arty­ku­ły wewnątrz umo­wy na sło­wa lub zna­ki inter­punk­cyj­ne. Potem, aby nie wycho­dzi­ło to przy­pad­ko­wo, ponie­waż jed­nak poje­dyn­cze sło­wa nie są zna­czą­ce, a całe pro­vi­sions, całe arty­ku­ły są tro­chę zbyt szcze­gó­ło­we, to bie­rze­my sumę kro­czą­cą czte­rech słów, czy­li kolej­ne czte­ry sło­wa, potem kolej­ne czte­ry sło­wa i tak dalej. Przy czym to jest kro­czą­ce, czy­li jeśli mamy na przy­kład Pre­am­bu­łę do umo­wy mię­dzy Japo­nią a Taj­lan­dią, to na począt­ku mamy „Japan and The Kin­dom”, „and the King­dom of”, potem „the Kin­fdom of Thailand” (…)

― Łukasz Nawa­ro, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top