#82 How to heal the Polish discourse in the age of digital revolution?

As shown by data from the Insti­tu­te for Inter­net and Social Media Rese­arch, Poles most often look to the Inter­net in search of infor­ma­tion abo­ut the world – as many as 2/3 of Poles use the Inter­net as a sour­ce of know­led­ge abo­ut the world. Only one in three of us turns on the radio for this pur­po­se, and one in five reaches for the press. In this world domi­na­ted by new digi­tal tech­no­lo­gies, how sho­uld the media beha­ve and in which direc­tion sho­uld public disco­ur­se change?

The dia­gno­sis and the cure for the Polish public deba­te is discus­sed by prof. Michał Gło­wac­ki (Facul­ty of Jour­na­lism, Infor­ma­tion and Biblio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of War­saw), answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the way in which the inter­net influ­en­ces socie­ty,
- the chan­ges that new media have bro­ught to how we com­mu­ni­ca­te in public spa­ces,
- clas­si­fi­ca­tion of cre­ati­ve indu­stries,
- the new media revo­lu­tion, i.e. the shift to mobi­le devi­ces and the pri­ma­cy of the user,
- whe­ther, in the face of new media and the par­ti­ci­pa­tion para­digm, it is cor­rect to assu­me that eve­ry­one must be a com­mu­ni­ty par­ti­ci­pant,
- are­as whe­re the Inter­net is not an open spa­ce for the par­ti­ci­pant and the „dark are­as” of the Inter­net,
- plu­ra­li­sa­tion of disco­ur­se,
- the inc­lu­si­ve­ness of public deba­te and the direc­tions the media sho­uld take to achie­ve it,
- the dif­fi­cult pro­cess of media trans­for­ma­tion in Poland.

Share

Teraz jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań będzie odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie, czy cza­sa­mi nie cho­dzi o to, by rze­czy­wi­ście stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem spo­łecz­no­ści lokal­nej i zro­bić dodat­ko­wo coś jesz­cze (…) Inter­net, umoż­li­wia­jąc oby­wa­te­lom wyra­ża­nie opi­nii, pozwo­lił nam w pew­nym sen­sie zra­dy­ka­li­zo­wać się. Ale przez poję­cie rady­ka­li­za­cji rozu­miem bar­dzo sil­ne dzie­le­nie się ludzi, np. pod kątem poglą­dów poli­tycz­nych. Dru­ga rzecz jest taka, że zaczę­ło nam bra­ko­wać takiej wspól­nej plat­for­my. Wyobraź­my sobie, że jeste­śmy w latach 90., mamy do dys­po­zy­cji tyl­ko jeden pro­gram tele­wi­zyj­ny. I tu się dzie­je wspólnota.

― Prof. Michał Gło­wac­ki, Facul­ty of Jour­na­lism, Infor­ma­tion and Biblio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top