FORUM FINANSOWANIA Mikro,Małych i Średnich Przedsiębiorców 2021- 8 lipca

Sza­now­ni Państwo,

w imie­niu Kra­jo­we­go Punk­tu Kon­tak­to­we­go ds. Instru­men­tów Finan­so­wych Pro­gra­mów UE oraz Współ­or­ga­ni­za­to­rów  i Part­ne­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na Forum Finan­so­wa­nia MMŚP pt. „Dostęp przed­się­bior­ców do kre­dy­tu w okre­sie wycho­dze­nia z pan­de­mii”, któ­re odbę­dzie się 8 lip­ca br. o godz.10.00 w for­mu­le online.

Wyda­rze­nie zosta­ło obję­te Patro­na­ta­mi Hono­ro­wy­mi: Komi­sji Euro­pej­skiej, Mini­stra Roz­wo­ju, Pra­cy i Tech­no­lo­gii, Mini­stra Finan­sów, Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regionalnej.

Zapra­sza­my do reje­stra­cji: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń: do 6 lip­ca 2021 r. Limit miejsc ograniczony.

Przewiń do góry