Kompetencje przyszłości

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe

Głów­nym celem tego rapor­tu jest przed­sta­wie­nie pro­ble­ma­ty­ki naucza­nia zdal­ne­go na uczel­niach w cza­sie glo­bal­nej pan­de­mii. Cho­ciaż stan, w któ­rym naucza­nie zdal­ne sta­ło się domi­nu­ją­cą lub jedy­ną for­mą kształ­ce­nia, trwa już od kil­ku mie­się­cy, nadal jest nie­wie­le dostęp­nych danych i wyni­ków badań, któ­re dawa­ły­by pogłę­bio­ny wgląd w skut­ki takie­go naucza­nia. Prze­pro­wa­dze­nie rze­tel­nych ana­liz jest cza­so­chłon­ne, a dyna­micz­ny cha­rak­ter zacho­dzą­cych zmian powi­nien… Czy­taj dalej Naucza­nie zdal­ne. Oswo­je­nie (nie)znanego. Wpływ pan­de­mii COVID-19 na szkol­nic­two wyższe

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?

W warun­kach trans­for­ma­cji cyfro­wej klu­czo­wym zaso­bem sta­je się wie­dza, a klu­czo­wą kom­pe­ten­cją ludzi i orga­ni­za­cji – spo­sób i szyb­kość jej pozy­ski­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia. Na ryn­ku pra­cy kształ­to­wa­nym przez pro­ce­sy auto­ma­ty­za­cji i plat­for­mi­za­cji odnaj­dą się tacy pra­cow­ni­cy, któ­rzy bazu­jąc na zaawan­so­wa­nych kom­pe­ten­cjach poznaw­czych, spo­łecz­nych i tech­nicz­nych (w tym cyfro­wych) będą potra­fi­li dosto­so­wy­wać pro­fil swo­ich umie­jęt­no­ści do szyb­ko zmie­nia­ją­cych się ocze­ki­wań pra­co­daw­ców. Jaką rolę w zdo­by­wa­niu kom­pe­ten­cji przy­szło­ści będą mia­ły uczel­nie… Czy­taj dalej Kom­pe­ten­cje przy­szło­ści. Jak je kształ­to­wać w ela­stycz­nym eko­sys­te­mie edukacyjnym?

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu finan­so­we­go, pod­wa­ża­jąc usta­bi­li­zo­wa­ną na prze­strze­ni ostat­nich stu­le­ci rolę ban­ku. Zmie­ni­ły się ocze­ki­wa­nia i potrze­by klien­tów indy­wi­du­al­nych, swo­bod­nie porusza­jących się po sie­ci, przy­zwy­cza­jo­nych do sze­ro­kich moż­li­wo­ści wybo­ru i doma­ga­ją­cych się uważ­nego trak­to­wa­nia. Zmia­nie ule­gły tak­że potrze­by cyfry­zu­ją­cych się firm, któ­re w coraz więk­szym zakre­sie sprze­da­ją swo­je – nie­rzad­ko cyfro­we – pro­duk­ty za pośred­nic­twem kana­łu… Czy­taj dalej Wpływ zmian tech­no­lo­gicz­nych na pra­cow­ni­ków sek­to­ra bankowego

Scroll to Top