Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?

W warun­kach trans­for­ma­cji cyfro­wej klu­czo­wym zaso­bem sta­je się wie­dza, a klu­czo­wą kom­pe­ten­cją ludzi i orga­ni­za­cji – spo­sób i szyb­kość jej pozy­ski­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia. Na ryn­ku pra­cy kształ­to­wa­nym przez pro­ce­sy auto­ma­ty­za­cji i plat­for­mi­za­cji odnaj­dą się tacy pra­cow­ni­cy, któ­rzy bazu­jąc na zaawan­so­wa­nych kom­pe­ten­cjach poznaw­czych, spo­łecz­nych i tech­nicz­nych (w tym cyfro­wych) będą potra­fi­li dosto­so­wy­wać pro­fil swo­ich umie­jęt­no­ści do szyb­ko zmie­nia­ją­cych się ocze­ki­wań pracodawców.

Jaką rolę w zdo­by­wa­niu kom­pe­ten­cji przy­szło­ści będą mia­ły uczel­nie wyż­sze? Co sami stu­den­ci mówią o stu­diach i jakie mają ocze­ki­wa­nia? O tym w rapor­cie DELab UW opra­co­wa­nym dla Pol­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju i Google.

Scroll to Top