Modernizacja systemu własności intelektualnej w UE: Komisja Europejska zaprasza do przedstawiania opinii

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, czy­li pra­wa autor­skie oraz pra­wa wyni­ka­ją­ce z paten­tów czy zna­ków towa­ro­wych, zapew­nia­ją unij­nym przed­się­bior­stwom ochro­nę ich wyna­laz­ków i pro­duk­tów w celu lep­szej kon­ku­ren­cji na glo­bal­nym ryn­ku. W trze­cim kwar­ta­le br. Komi­sja Euro­pej­ska zamie­rza opu­bli­ko­wać “Plan dzia­ła­nia doty­czą­cy wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej”. Ini­cja­ty­wa ta ma na celu moder­ni­za­cję sys­te­mu wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w UE, pro­mo­wa­nie jego inte­li­gent­niej­sze­go wyko­rzy­sta­nia, zapew­nie­nie lep­sze­go egze­kwo­wa­nia prze­pi­sów doty­czą­cych wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i pro­pa­go­wa­nie fair play w tej dzie­dzi­nie na całym świe­cie.

Oby­wa­te­le UE i wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty mogą prze­ka­zy­wać swo­je opi­nie doty­czą­ce pla­nu dzia­ła­nia poprzez stro­nę inter­ne­to­wą KE do 14 sierp­nia br. Uzy­ska­ne infor­ma­cje zwrot­ne zosta­ną wzię­te pod uwa­gę przy dopra­co­wa­niu ini­cja­ty­wy.

Źró­dło: Depar­ta­ment Wspar­cia Przed­się­bior­czo­ści PARP, Enter­pri­se Euro­pe Network

Przewiń do góry