Nowe trendy w rehabilitacji – webinarium i spotkania polsko-norweskie

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

W imie­niu Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w webi­na­rium pn. „Nowe tren­dy w reha­bi­li­ta­cji”  oraz spo­tka­niach b2b z nor­we­ski­mi fir­ma­mi w ramach Nor­we­skie­go Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go 2014–2021 oraz Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go 2014–2021.

Wyda­rze­nie odbę­dzie się 8 paź­dzier­ni­ka 2020 r. jest skie­ro­wa­nie do firm, któ­re mają pomysł na wspól­ne przed­się­wzię­cie biz­ne­so­we z part­ne­rem nor­we­skim, w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych obsza­rach:
- sek­tor reha­bi­li­ta­cji i opie­ki spo­łecz­nej;
- sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny i orto­pe­dycz­ny, pro­te­zy;
- wypo­sa­że­nie ośrod­ków reha­bi­li­ta­cyj­nych, sana­to­riów, uzdro­wisk, ośrod­ków medy­cy­ny spor­to­wej i uzdro­wisk;
- sprzęt jed­no­ra­zo­wy;
- nowo­cze­sne meto­dy lecze­nia;
- inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia popra­wia­ją­ce kon­dy­cję i kom­fort życia.

Spo­tka­nia indy­wi­du­al­ne z wybra­ny­mi przed­się­bior­ca­mi z Nor­we­gii będą poprze­dzo­ne webi­na­rium, pod­czas któ­re­go uczest­ni­cy wysłu­cha­ją pre­lek­cji doty­czą­cych współ­cze­snych wyzwań dla reha­bi­li­ta­cji oraz ist­nie­ją­cych pol­sko-nor­we­skich dobrych prak­tyk w tym zakre­sie.

Udział w webi­na­rium i spo­tka­niach b2b jest bez­płat­ny. Ofi­cjal­ny­mi języ­ka­mi wyda­rze­nia są język angiel­ski i pol­ski.
Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści (PARP) oraz Inno­va­tion Nor­way, part­ne­rem zaś Kra­jo­wa Izba Fizjo­te­ra­peu­tów.
Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie pra­wo do wybo­ru uczest­ni­ków, któ­rych pro­fi­le naj­le­piej odpo­wia­da­ją ocze­ki­wa­niom stro­ny nor­we­skiej.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych uprzej­mie pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go (w języ­ku angiel­skim): https://new-trends-in-rehabilitation-2020.b2match.io/ do 6 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

W przy­pad­ku pytań, zapra­sza­my do kontaktu:

Justy­na Kizlich
+48 22 432 88 47
justyna_kizlich@parp.gov.pl

Artur Janusz
+48 22 432 88 08
artur_janusz@parp.gov.pl

Przewiń do góry