Smartfon zamiast walizki. Cyfrowy wymiar współczesnych migracji

Autorzy
Dorota Heidrich
Adriana Łukaszewicz
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Udostępnij

Euro­pa Zachod­nia od dekad postrze­ga­na jest przez poten­cjal­nych migran­tów jako nie­zwy­kle atrak­cyj­ne miej­sce do osie­dle­nia. Moż­na wręcz powie­dzieć, że Unia Euro­pej­ska (UE) odnio­sła wiel­ki suk­ces w kre­owa­niu swo­je­go wize­run­ku jako ugru­po­wa­nia państw o naj­wyż­szym stan­dar­dzie życia, przy­ja­znej wer­sji kapi­ta­li­zmu, efek­tyw­nej poli­ty­ce państw opie­kuń­czych wobec swo­ich oby­wa­te­li, skru­pu­lat­nie prze­strze­ga­ją­ce­go praw czło­wie­ka. Nie dzi­wi zatem, że kon­ty­nent euro­pej­ski dla wie­lu ludzi z państw sła­bo roz­wi­nię­tych, żyją­cych w opre­syj­nych sys­te­mach poli­tycz­nych, czę­sto w ubó­stwie, stał się swo­istą „zie­mią obie­ca­ną”. Pań­stwa Unii Euro­pej­skiej to od lat jeden z waż­niej­szych i naj­bar­dziej pożą­da­nych kie­run­ków migracyjnych. 

W ostat­niej deka­dzie pre­sja migra­cyj­na zaczę­ła się nasi­lać wraz z pogłę­bia­niem się kon­flik­tu w Afga­ni­sta­nie i postę­pu­ją­cą desta­bi­li­za­cją na Bli­skim Wscho­dzie. W tym cza­sie nastą­pił tak­że inten­syw­ny roz­wój świa­ta cyfro­we­go, któ­ry prze­ja­wia się w upo­wszech­nie­niu zdo­by­czy infor­ma­tycz­nych w kra­jach sła­biej roz­wi­nię­tych. Moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia osią­gnięć infor­ma­tycz­nych mają wpływ na zmia­nę wzor­ców migra­cji. Jest ona szcze­gól­nie widocz­na w przy­pad­ku prze­miesz­czeń, na któ­re migran­ci decy­du­ją się nagle, znaj­du­jąc się w sytu­acji przy­mu­so­wej. W warun­kach pośpie­chu przy podej­mo­wa­niu decy­zji czy orga­ni­zo­wa­niu wyjaz­du nie­oce­nio­ny stał się dostęp do sie­ci inter­ne­to­wej. Zwłasz­cza w przy­pad­kach migra­cji o tym cha­rak­te­rze stał się on jed­nym z czyn­ni­ków róż­ni­cu­ją­cych moż­li­wo­ści zmia­ny miej­sca poby­tu. Z tego powo­du Autor­ki rapor­tu sku­pi­ły się wła­śnie na ana­li­zie histo­rii migra­cji osób,które w takich oko­licz­no­ści (prze­śla­do­wa­nia, sytu­acja kon­flik­tu zbroj­ne­go, inne wzglę­dy huma­ni­tar­ne) zde­cy­do­wa­ły się na migra­cję do UE w ostat­niej dekadzie.

Poniż­szy tekst ma na celu prze­ana­li­zo­wa­nie zmia­ny wzor­ca prze­bie­gu migra­cji, będą­ce­go w dużym stop­niu (choć nie jedy­nie) wyni­kiem zacho­dzą­cych zmian tech­no­lo­gicz­nych w zakre­sie dostę­pu do infor­ma­cji oraz spo­so­bu komu­ni­ko­wa­nia się4. Zapre­zen­to­wa­ny mate­riał ma cha­rak­ter wyj­ścio­wy i eks­plo­ra­cyj­ny. Jego inten­cją jest wstęp­ne zary­so­wa­nie pro­ble­ma­ty­ki, któ­ra w opi­nii Auto­rek zasłu­gu­je na roz­wi­nię­cie w dal­szych badaniach.

Scroll to Top