Prelegenci

Katarzyna Śledziewska

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Dyrektor Zarządzająca DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Maciej Kawecki

dr Maciej Kawecki

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej i Prezes Instytutu Lema
Eliza Kruczkowska

Eliza Kruczkowska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju
Dagmara Krzesińska

Dagmara Krzesińska

Prezes Zarządu w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
Konrad Maj

dr Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, SWPS
Vadim Makarenko

Vadim Makarenko

Wydawca serwisu BIQData

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Cykl naszych semi­na­riów zain­au­gu­ro­wa­ła deba­ta eks­perc­ka, doty­czą­ca wyzwań, przed jaki­mi sta­je aka­de­mia w obli­czu przy­spie­sza­ją­cej trans­for­ma­cji cyfrowej.

Ostat­ni czas zre­wi­do­wał nie tyl­ko dzia­ła­nie biz­ne­su, ale też nauki. Zmie­nia­ją­ca się rze­czy­wi­stość spo­łecz­na wyma­ga od bada­czy dosto­so­wa­nia się do nowych warun­ków. Gdzie w tej zło­żo­nej sie­ci powi­nien odna­leźć się mło­dy badacz? W jaki spo­sób– i przede wszyst­kim – w jakich obsza­rach wspie­rać mło­dych naukow­ców w two­rze­niu uży­tecz­nych badań? Już dziś wie­my, że jed­nym z klu­czo­wych wyzwań, w obli­czu postę­pu­ją­cej data­fi­ka­cji i wzra­sta­ją­cej pozy­cji Big Tech, jest dostęp do danych, któ­re pozwo­li­ły­by uczy­nić bada­nia bar­dziej użytecznymi.

Nad odpo­wie­dzia­mi na klu­czo­we pyta­nia zwią­za­ne z cyfry­zu­ją­cą się rze­czy­wi­sto­ścią zasta­na­wia­li­śmy się wspól­nie z zapro­szo­ny­mi gość­mi, pod­czas deba­ty mode­ro­wa­nej przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Favicona DELab
DELab UW
wneszar
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
wydział socjologii uw
Wydział Socjologii UW
Scroll to Top