Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

Obejrzyj zapis debaty 

Nad odpo­wie­dzia­mi na klu­czo­we pyta­nia zasta­na­wia­li­śmy się wspól­nie z zapro­szo­ny­mi gość­mi, pod­czas deba­ty mode­ro­wa­nej przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską.

W spo­tka­niu wzię­li udział:

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

Cykl naszych semi­na­riów zain­au­gu­ro­wa­ła deba­ta eks­perc­ka, doty­czą­ca wyzwań, przed jaki­mi sta­je aka­de­mia w obli­czu przy­spie­sza­ją­cej trans­for­ma­cji cyfrowej. 

Ostat­ni czas zre­wi­do­wał nie tyl­ko dzia­ła­nie biz­ne­su, ale też nauki. Zmie­nia­ją­ca się rze­czy­wi­stość spo­łecz­na wyma­ga od bada­czy dosto­so­wa­nia się do nowych warun­ków. Gdzie w tej zło­żo­nej sie­ci powi­nien odna­leźć się mło­dy badacz? W jaki spo­sób– i przede wszyst­kim – w jakich obsza­rach wspie­rać mło­dych naukow­ców w two­rze­niu uży­tecz­nych badań? Już dziś wie­my, że jed­nym z klu­czo­wych wyzwań, w obli­czu postę­pu­ją­cej data­fi­ka­cji i wzra­sta­ją­cej pozy­cji Big Tech, jest dostęp do danych, któ­re pozwo­li­ły­by uczy­nić bada­nia bar­dziej użytecznymi.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nych spotkaniach!

Przewiń do góry