Prelegenci

Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Dyrektor Zarządzająca DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

dr Maciej Kawecki

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej i Prezes Instytutu Lema
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

Eliza Kruczkowska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

Dagmara Krzesińska

Prezes Zarządu w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

dr Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, SWPS
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?

Vadim Makarenko

Wydawca serwisu BIQData

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Cykl naszych semi­na­riów zain­au­gu­ro­wa­ła deba­ta eks­perc­ka, doty­czą­ca wyzwań, przed jaki­mi sta­je aka­de­mia w obli­czu przy­spie­sza­ją­cej trans­for­ma­cji cyfrowej.

Ostat­ni czas zre­wi­do­wał nie tyl­ko dzia­ła­nie biz­ne­su, ale też nauki. Zmie­nia­ją­ca się rze­czy­wi­stość spo­łecz­na wyma­ga od bada­czy dosto­so­wa­nia się do nowych warun­ków. Gdzie w tej zło­żo­nej sie­ci powi­nien odna­leźć się mło­dy badacz? W jaki spo­sób– i przede wszyst­kim – w jakich obsza­rach wspie­rać mło­dych naukow­ców w two­rze­niu uży­tecz­nych badań? Już dziś wie­my, że jed­nym z klu­czo­wych wyzwań, w obli­czu postę­pu­ją­cej data­fi­ka­cji i wzra­sta­ją­cej pozy­cji Big Tech, jest dostęp do danych, któ­re pozwo­li­ły­by uczy­nić bada­nia bar­dziej użytecznymi.

Nad odpo­wie­dzia­mi na klu­czo­we pyta­nia zwią­za­ne z cyfry­zu­ją­cą się rze­czy­wi­sto­ścią zasta­na­wia­li­śmy się wspól­nie z zapro­szo­ny­mi gość­mi, pod­czas deba­ty mode­ro­wa­nej przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Favicona DELab
DELab UW
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii?
Wydział Socjologii UW
„Pozorny wybór”, czyli w jaki sposób użytkownicy Internetu radzą sobie z e‑nadzorem?

Julia Heller

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Wydział Socjologii UW
„Pozorny wybór”, czyli w jaki sposób użytkownicy Internetu radzą sobie z e‑nadzorem?

dr Anna Turner

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
„Pozorny wybór”, czyli w jaki sposób użytkownicy Internetu radzą sobie z e‑nadzorem?

Michał Paliński

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Przewiń do góry