Jak badać czystość powietrza – czyli o wykorzystaniu danych satelitarnych misji Sentinel-5P do wsparcia monitoringu zanieczyszczenia w Polsce

2022-05-30
18:00

Prelegenci

Patryk Grzybowski

Patryk Grzybowski

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Uniwersytet Warszawski

Absolwent gospodarki przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie doktorant trzeciego roku w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. W swoich badaniach łączy trzy dyscypliny: nauki o ziemi i środowisku, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, a także nauki fizyczne. Jego zainteresowania badawcze, to wykorzystanie danych satelitarnych w monitoringu środowiska, wykorzystanie metod ekonometrycznych, w tym metod uczenia maszynowego, w modelowaniu zjawisk i stanu środowiska, a także automatyzacja wszystkiego co związane z obróbką i prezentacją ww. danych, w szczególności w środowisku programistycznym R i chmurze obliczeniowej Google Earth Engine.

 

M. Gatkowska

Martyna Gatkowska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Europejska Agencja Kosmiczna w Polsce

Ekspert w dziedzinie teledetekcji satelitarnej, specjalizującym się w obszarze wykorzystania tej technologii w rolnictwie. Doktorantka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni rolę Ambasadora Projektów Biznesowych Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Obecnie zajmuje się wsparciem przedstawicieli biznesu i Uczelni w procesie pozyskania funduszy europejskich.

Marcin Kawka

dr inż. Marcin Kawka

Zespół Modelowania Atmosfery i Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Absolwent Politechniki Warszawskiej, główny specjalista inżynieryjno - techniczny w Zespole Modelowania Atmosfery i Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym. Jego zainteresowania badawcze obejmują modelowanie jakości powietrza oraz metody asymilacji danych pomiarowych do modeli numerycznych. Na co dzień entuzjasta języka programowania Python wraz ze wszelkimi formami jego zastosowania. Po pracy rowerzysta miejski.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Zanie­czysz­cze­nie powie­trza sta­no­wi poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia publicz­ne­go, będąc głów­ną lub pośred­nią przy­czy­ną wie­lu śmier­tel­nych cho­rób. Jakość powie­trza w Pol­sce – na tle innych kra­jów Euro­py – jest jed­ną z naj­gor­szych. Głów­ny Inspek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska (GIOŚ) pro­wa­dzi naziem­ne pomia­ry zanie­czysz­czeń w kil­ku wybra­nych, zazwy­czaj gęsto zalud­nio­nych loka­li­za­cjach w Pol­sce. W mniej­szych mia­stach, a tak­że na tere­nach wiej­skich, infor­ma­cja taka jest zde­cy­do­wa­nie trud­niej dostęp­na, a sieć pomia­rów bar­dziej roz­pro­szo­na. Bada­nie przed­sta­wia­ne w ramach semi­na­rium ma na celu wspar­cie moni­to­rin­gu jako­ści powie­trza w Pol­sce za pomo­cą danych sate­li­tar­nych i dostar­cze­nie bra­ku­ją­cych informacji.

Głów­nym celem bada­nia jest wery­fi­ka­cja poten­cja­łu danych, dostar­cza­nych przez sate­li­tę Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej (ESA) Sentinel‑5 Pre­cur­sor (Sen­ti­nel-5P, S‑5P), doty­czą­cych zanie­czysz­cze­nia powie­trza w tro­pos­fe­rze – naj­niż­szej war­stwie atmos­fe­ry  –  dwu­tlen­kiem azo­tu (NO2), a tak­że opra­co­wa­nie odpo­wied­nie­go mode­lu. Ten ostat­ni ma pozwo­lić na osza­co­wa­nie przy­ziem­ne­go zanie­czysz­cze­nia NO2. Kolej­nym celem pro­jek­tu jest usta­le­nie związ­ku pomię­dzy zanie­czysz­cze­niem powie­trza (na pod­sta­wie danych Sen­ti­nel-5P) a dany­mi mete­oro­lo­gicz­ny­mi dostar­czo­ny­mi przez Euro­pej­skie Cen­trum Pro­gnoz Śred­nio­ter­mi­no­wych (ECMWF) poprzez model reana­li­zy ERA5.

Pod­czas wystą­pie­nia omó­wio­ne zosta­ną dotych­czas uzy­ska­ne wyni­ki. Patryk Grzy­bow­ski porów­na je tak­że z dany­mi GIOŚ oraz udo­stęp­nio­nym przez Komi­sję Euro­pej­ską mode­lem CAMS. Poka­za­ne zosta­nie rów­nież, jaka pogo­da sprzy­ja wzro­stom zanie­czysz­cze­nia oraz jaka jest ich dys­try­bu­cja w cza­sie i przestrzeni. 

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
WZ UW
Uniwersytet Warszawski
Scroll to Top