Seminarium pt.: „Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu”

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Zapra­sza­my na semi­na­rium pt.: „Obrót towa­ro­wy z kra­ja­mi spo­za UE – cła, VAT i akcy­za w kon­tek­ście poten­cjal­ne­go Bre­xi­tu” któ­re odbę­dzie się 23 maja 2019 r., w War­sza­wie, w cen­trum szko­le­nio­wym Sien­na Tra­ining Cen­ter, miesz­czą­cym się przy ul. Sien­nej 73.

Wyj­ście Wiel­kiej Bry­ta­nii z Unii Euro­pej­skiej nie­wąt­pli­wie wpro­wa­dzi utrud­nie­nia w wymia­nie han­dlo­wej, jako że prze­sta­nie dzia­łać zasa­da swo­bo­dy prze­pły­wu towa­rów. Jed­no­cze­śnie w dal­szym cią­gu nie zosta­ły usta­lo­ne szcze­gó­ły wyj­ścia. Stąd ist­nie­ją wąt­pli­wo­ści, jak w szcze­gó­łach Bre­xit wpły­nie na rela­cje han­dlo­we firm unij­nych z part­ne­ra­mi w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Semi­na­rium ma na celu omó­wie­nie aktu­al­ne­go sta­tu­su nego­cja­cji bre­xi­to­wych, jak rów­nież moż­li­we sce­na­riu­sze wyda­rzeń, co powin­no pomóc uczest­ni­kom w lep­szym przy­go­to­wa­niu się do realiów jakie zaist­nie­ją po Bre­xi­cie, w zakre­sie aspek­tów cel­nych i podat­ko­wych.

Roz­po­czę­cie semi­na­rium pla­no­wa­ne jest na godz. 10:30, reje­stra­cja roz­pocz­nie się o godz. 10:00.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Udział w semi­na­rium jest bez­płat­ny.

W przy­pad­ku dużej licz­by zgło­szeń PARP zastrze­ga sobie pra­wo do wybo­ru uczest­ni­ków.

Pierw­szeń­stwo udzia­łu w semi­na­rium mają przed­się­bior­cy z woje­wództw mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, kujaw­sko-pomor­skie­go i pomor­skie­go.

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.