Skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ośro­dek Enter­pri­se Euro­pe Network przy Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju
Przed­się­bior­czo­ści ofe­ru­je bez­płat­ne usłu­gi infor­ma­cyj­ne z zakre­su pra­wa oraz
poli­tyk i pro­gra­mów UE, inter­na­cjo­na­li­za­cji przed­się­biorstw, inno­wa­cji i trans­fe­ru
tech­no­lo­gii.

Odpo­wie­dzą na pyta­nia doty­czą­ce kwe­stii praw­nych zwią­za­nych
z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na wspól­nym ryn­ku
euro­pej­skim (Pol­ska i inne kra­je Unii Euro­pej­skiej), obej­mu­ją­cych
w szcze­gól­no­ści dzie­dzi­ny takie jak:

  • sprze­daż towa­rów i świad­cze­nie usług na wspól­nym ryn­ku UE
  • roz­po­czy­na­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej
  • zatrud­nia­nie pra­cow­ni­ków
  • wpro­wa­dza­nie pro­duk­tów do obro­tu, bez­pie­czeń­stwo
    pro­duk­tów, ozna­ko­wa­nie CE
  • podat­ki i cła
  • ochro­na kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów
  • wła­sność inte­lek­tu­al­na i prze­my­sło­wa
  • zamó­wie­nia publicz­ne

Pomo­gą w nawią­za­niu współ­pra­cy biz­ne­so­wej i tech­no­lo­gicz­nej
z zagra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi.

Udzie­lą infor­ma­cji na temat wspar­cia finan­so­we­go i
orga­ni­za­cyj­ne­go dostęp­ne­go w ramach pro­gra­mów Unii
Euro­pej­skiej np. HORYZONT 2020 i COSME.

Zapra­sza­my do zada­wa­nia pytań za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go na
stro­nie

https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.