Szkolenie o Cyberbezpieczeństwie

Enter­pri­se Euro­pe Network – Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski oraz fir­ma Galach Con­sul­ting Sp. z o.o.  mają przy­jem­ność zapro­sić przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP do udzia­łu w szko­le­niu onli­ne pn.: „Wzrost ata­ków haker­skich na MŚP – przy­czy­ny i skut­ki”.

Ter­min szko­le­nia: 28 listo­pa­da 2022 r.
Miej­sce i czas szko­le­nia: Onli­ne godz. 10.00–11.30.

Uczest­ni­cy szko­le­nia poznają:
 – Przy­czy­ny i skut­ki ata­ków haker­skich na MŚP
 – Pod­sta­wo­we zagro­że­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem informacji.
 – Przy­kła­dy ata­ków socjotechnicznych
 – Zasa­dy zarzą­dza­nia cyberbezpieczeństwem.
 – Pod­sta­wy budo­wy świa­do­mo­ści wśród pra­cow­ni­ków.


Pre­le­gent: Adam Gałach – pre­zes Galach Con­sul­ting Sp. z o.o. . Od ponad 25 lat zawo­do­wo zaan­ga­żo­wa­ny w pro­ble­ma­ty­kę cyber­bez­pie­czeń­stwa. Brał udział w reali­za­cji pro­jek­tów dla insty­tu­cji i przed­się­biorstw repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry gospo­dar­ki. Kie­ro­wał mię­dzy­na­ro­do­wym pro­gra­mem budo­wy cen­trum kom­pe­ten­cyj­ne­go w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go w jed­nym z glo­bal­nych kon­cer­nów. Brał udział w pra­cach Pol­skie­go Komi­te­tu Nor­ma­li­za­cyj­ne­go. Współ­twór­ca sto­wa­rzy­sze­nia ISSA Pol­ska. Posia­da cer­ty­fi­ka­ty CISSP, CRISC, ISO/IEC 27001 Lead Audi­tor, ISO 22301 Lead Audi­tor. Jest auto­rem sze­re­gu publi­ka­cji z zakre­su bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go. Absol­went Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na!
Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić: link do reje­stra­cji
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na
Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

Przewiń do góry