Warsztaty dla członków PSME: usługi Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców

Ser­decz­nie zapra­sza­my człon­ków PSME na warsz­ta­ty dla przed­się­bior­ców.
12 paź­dzier­ni­ka o 9:00 spo­tka­my się on-line z przed­sta­wi­cie­la­mi ośrod­ka Enter­pri­se Euro­pe Network.

Warsz­ta­ty są skie­ro­wa­ne do firm:

  • chcą­cych nawią­zać kon­tak­ty mię­dzy­na­ro­do­we i roz­wi­jać swo­ją dzia­łal­ność na nowych rynkach,
  • poszu­ku­ją­cych spraw­dzo­nych part­ne­rów biznesowych,
  • potrze­bu­ją­cych inspi­ra­cji do reali­za­cji inno­wa­cyj­nych koncepcji,
  • szu­ka­ją­cych wspar­cia w pro­ce­sie ubie­ga­nia po dofi­nan­so­wa­nie w ramach konkursów,
  • zain­te­re­so­wa­nych even­ta­mi w for­mu­le spo­tkań brokerskich.

Wię­cej infor­ma­cji i agen­da spo­tka­nia: https://lnkd.in/dV92Su9
Zapi­sy: ewa.jankowska@psme.org.pl

networking Pokaż mniej

Przewiń do góry