Zapraszamy na szkolenie online

Enter­pri­se Euro­pe Network – Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, oraz fir­ma Sol­ho­ta­ir sp. z o.o mają przy­jem­ność zapro­sić przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP do udzia­łu w szko­le­niu onli­ne pn.: „Wytwa­rza­nie ener­gii ciepl­nej z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii solarnej”.

Ter­min szko­le­nia: 14 listo­pa­da 2022 r.
Miej­sce i czas szko­le­nia: onli­ne godz. 10:00–11:30.

Uczest­ni­cy szko­le­nia pozna­ją:
- inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne w zakre­sie wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii sło­necz­nej,
- przy­kła­do­we zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii solar­nej w biz­ne­sie i w życiu codzien­nym,
- twór­ców tech­no­lo­gii Sol­ho­ta­ir.

Stro­na SOLHOTAIR: https://www.solhotair.pl/

Pre­le­gen­ci: Mariusz Jesch­ke – CTO, twór­ca tech­no­lo­gii Sol­ho­ta­ir, dyplo­mo­wa­ny inży­nier budo­wy maszyn z 30-let­nim doświad­cze­niem w wyna­laz­czo­ści. Doświad­cze­nie zdo­by­wał współ­pra­cu­jąc z fir­ma­mi w Pol­sce i biu­ra­mi pro­jek­to­wy­mi w Niem­czech taki­mi jak Hor­tex (Poland), Cel­ma (Poland), Bre­mer Kon­struk­tions­büro (Ger­ma­ny), Svit­ma­rie AG (Ukra­ine). Autor roz­wią­zań doty­czą­cych sys­te­mów zasi­la­nia awa­ryj­ne­go i tech­ni­ki napę­do­wej oraz spe­cja­li­sta w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Pro­pa­ga­tor roz­wią­zań z zakre­su OZE.

Mał­go­rza­ta Stan­gre­ciak – CEO, CFO; mgr zarzą­dza­nia. Posia­da doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu duży­mi zespo­ła­mi ludz­ki­mi. Przez ponad 20 lat zwią­za­na była z fir­mą PEKAES SA, gdzie do 2010 roku peł­ni­ła funk­cję Dyrek­to­ra ds. Spe­dy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej. Od maja 2019 roku jest pre­ze­sem nowo powo­ła­nej Spół­ki Sol­ho­ta­ir. Zaj­mu­je się finan­sa­mi spół­ki i współ­pra­cą z klu­czo­wy­mi klien­ta­mi spółki.

Doro­ta Jesch­ke – CMO, eko­no­mist­ka, z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w han­dlu zagra­nicz­nym. Doświad­czo­ny Pro­ject Mana­ger. W Sol­ho­ta­ir odpo­wia­da za utrzy­my­wa­nie rela­cji z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi, klu­czo­wy­mi klien­ta­mi a tak­że za komu­ni­ka­cję mar­ke­tin­go­wą fir­my. Od maja 2019 roku czło­nek Zarzą­du nowo powo­ła­nej Spół­ki Sol­ho­ta­ir.

Grze­gorz Macia­szek – COO, pro­ject mene­dżer z 18 let­nim doświad­cze­niem na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych w fir­mach pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym m.in. HBO Pol­ska i Delo­it­te. W swo­jej pra­cy sku­pia się na prak­tycz­nej stro­nie wdra­ża­nia inno­wa­cji i roz­wo­ju inno­wa­cyj­no­ści w orga­ni­za­cjach z wyko­rzy­sta­niem meto­dyk zwin­nych Agi­le i Lean Star­tup. Jest też auto­rem pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka wpro­wa­dza­ją­ce­go do meto­dy two­rze­nia inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i usług La Sal­le Matrix Thin­king.
W Sol­ho­ta­ir odpo­wia­da za sprze­daż, pozy­ski­wa­nie kapi­ta­łu, rela­cje z inwe­sto­ra­mi i repre­zen­to­wa­nie fir­my na zewnątrz. Dba o spraw­ną reali­za­cję wszyst­kich projektów.

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na!
Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić: link do reje­stra­cji
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

Przewiń do góry