Wzmocnij swój zespół badawczo-rozwojowy

Ugość japoń­skie­go stu­den­ta w dzie­dzi­nie inży­nie­rii lub innych zaawan­so­wa­nych technologicznie/naukowych dzie­dzin.

Cen­trum UE-Japo­nia zapra­sza fir­my prze­my­sło­we, ośrod­ki badaw­cze i prak­ty­ki archi­tek­to­nicz­ne do przyj­mo­wa­nia japoń­skich sta­ży­stów na 6- lub 7‑miesięczny staż w UE: od koń­ca sierp­nia 2023 r. do koń­ca mar­ca 2024 r.

Sta­ży­ści pocho­dzą z wio­dą­cych japoń­skich uni­wer­sy­te­tów i są stu­den­ta­mi inży­nie­rii lub innych dzie­dzin nauko­wy­ch/high-tech. Przed dołą­cze­niem do zespo­łu przej­dą kurs języ­ko­wy i będą mogli komu­ni­ko­wać się w języ­ku jed­ne­go z państw unij­nych, któ­rym posłu­gu­jesz się w Two­jej firmie.

Głów­ne korzy­ści dla Two­jej fir­my, wyni­ka­ją­ce z przy­ję­cia sta­ży­sty, będą war­to­ścio­wym wkła­dem w kapi­tał ludz­ki Two­ich pra­cow­ni­ków dzia­łu badań i roz­wo­ju oraz wglą­dem w kul­tu­rę japoń­ską, co jest nie­zwy­kle przy­dat­ne w pro­wa­dze­niu uda­nych inte­re­sów z Japonią.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa 23 wrze­śnia 2022 r.

Link do stro­ny: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe.

Przewiń do góry