Prof. Katarzyna Śledziewska podczas TEDx University of Warsaw

Tech­no­lo­gie cyfro­we, w tym roz­wią­za­nia opar­te na sztucz­nej inte­li­gen­cji zmie­nia­ją śro­do­wi­sko pra­cy – coraz czę­ściej ruty­no­we zaję­cia zastę­po­wa­ne są lub uzu­peł­nia­ne pra­cą wyko­ny­wa­ną przez inte­li­gent­ne maszy­ny i sys­te­my. Cyfro­wa rewo­lu­cja powią­za­na jest jed­nak z inną poważ­ną zmia­ną: rosną­cą neu­ro­róż­no­rod­no­ścią pracowników.

Z czym wią­zać będzie się ta zmia­na? Jakie­go rodza­ju lide­rów potrze­bu­je­my na ryn­ku pra­cy i w śro­do­wi­sku uczel­nia­nym, by sku­tecz­nie kie­ro­wać, ale też nada­wać spraw­czość neu­ro­róż­no­rod­nym pra­cow­ni­kom i zespo­łom? O tym prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska mówi­ła w prze­ło­mo­wym wystą­pie­niu w ramach TEDxUniversityofWarsaw.

W duchu idei war­tych roz­po­wszech­nia­nia TEDx jest pro­gra­mem lokal­nych, samo­dziel­nie orga­ni­zo­wa­nych wyda­rzeń, któ­re gro­ma­dzą ludzi, aby dzie­lić się doświad­cze­niem podob­nym do tego z kon­fe­ren­cji TED. Pod­czas wyda­rze­nia TEDx, pre­le­gen­ci wideo TED Talks i wystą­pień na żywo łączą się, aby skła­niać do głę­bo­kiej dys­ku­sji i nawią­zy­wać rela­cje. Lokal­ne, samo­dziel­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne wyda­rze­nia noszą nazwę TEDx, gdzie x = okre­śla nie­za­leż­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne wyda­rze­nie TED. Kon­fe­ren­cja TED zapew­nia ogól­ne wytycz­ne dla pro­gra­mu TEDx, ale poszcze­gól­ne wyda­rze­nia TEDx są orga­ni­zo­wa­ne samodzielnie.

Scroll to Top