Gospodarka Cyfrowa – nowa ścieżka dydaktyczna WNE UW we współpracy z Google i DELab UW

Zgod­nie z zarzą­dze­niem Rady Dydak­tycz­nej Wydzia­łu Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, pod patro­na­tem Google utwo­rzo­na zosta­ła nowa ścież­ka dydak­tycz­na pod nazwą Gospo­dar­ka Cyfro­wa (Digi­tal Eco­no­my). Ścież­ka jest odpo­wie­dzią na zwią­za­ne z trans­for­ma­cją cyfro­wą potrze­by naby­wa­nia wie­dzy w zakre­sie gospo­dar­ki cyfro­wej i inno­wa­cyj­no­ści, dosko­na­le­nia kom­pe­ten­cji przy­szło­ści oraz kształ­to­wa­nia kry­tycz­ne­go myśle­nia i zdol­no­ści roz­wią­zy­wa­nia zło­żo­nych pro­ble­mów. Koor­dy­na­to­rem ścież­ki jest prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska.

W ramach zajęć prak­tycz­nych, stu­den­ci będą mie­li moż­li­wość naby­wa­nia umie­jęt­no­ści z obsza­ru data scien­ce – zbie­ra­nia i ana­li­zy danych, a tak­że ich pre­zen­ta­cji i wizu­ali­za­cji. Uczest­ni­cy zosta­ną ponad­to włą­cze­ni w dzia­ła­nia nasze­go inter­dy­scy­pli­nar­ne­go pro­gra­mu oraz spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Google, part­ne­ra biz­ne­so­we­go ścież­ki, któ­ry zapew­ni kurs Data Ana­lyst Track oraz kurs mar­ke­tin­gu online.

Teo­re­tycz­na część zajęć stwo­rzy moż­li­wość do posze­rze­nia kom­pe­ten­cji eko­no­micz­nych, kom­ple­men­tar­nych z wie­dzą zdo­by­tą w trak­cie stu­diów. Ścież­ka skła­dać się będzie z pię­ciu przed­mio­tów i dedy­ko­wa­na jest trze­cie­mu roko­wi stu­diów licen­cjac­kich. Przed­mio­ty będą pro­wa­dzo­ne w języ­ku polskim. 

W skład ofer­ty dydak­tycz­nej ścież­ki wcho­dzą przedmioty:

  • trzy­dzie­sto­go­dzin­ne ćwi­cze­nia w sali kom­pu­te­ro­wej Wpro­wa­dze­nie do pro­gra­mo­wa­nia w języ­ku Python (semestr I) – kurs pro­wa­dzo­ny jest przez Łuka­sza Nawa­ro od pod­staw, dla­te­go nie jest wyma­ga­na wcze­śniej­sza zna­jo­mość pro­gra­mo­wa­nia ani infor­ma­ty­ki na pozio­mie wyż­szym niż szkol­ny. Na począt­ku zosta­ną przed­sta­wio­ne pod­sta­wy pro­gra­mo­wa­nia oraz języ­ka Python, a następ­nie naj­bar­dziej przy­dat­ne biblio­te­ki oraz roz­wią­za­nia w roz­wo­ju nauko­wym w zakre­sie eko­no­mii i pra­cy analityczki/analityka,
  • trzy­dzie­sto­go­dzin­ny wykład Wyzwa­nia gospo­dar­ki cyfro­wej (semestr II) pro­wa­dzo­ny przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską, wpro­wa­dza­ją­cy w zagad­nie­nie poten­cja­łu e‑gospodarki i narzę­dzi big data pozwa­la­ją­cych na jej zba­da­nie. Zaję­cia mają na celu zmie­rze­nie się z nowy­mi wyzwa­nia­mi, zba­da­nie poten­cja­łu tkwią­ce­go w tego rodza­ju danych na potrze­by ana­liz eko­no­micz­nych, a w szcze­gól­no­ści opra­co­wa­nie nowe­go podej­ścia z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nych narzę­dzi big data, pozwa­la­ją­ce­go na zba­da­nie fak­tycz­ne­go roz­mia­ru i zna­cze­nia gospo­dar­ki cyfrowej,
  •  trzy­dzie­sto­go­dzin­ne ćwi­cze­nia w Sali kom­pu­te­ro­wej Zasto­so­wa­nie języ­ka Python (semestr II), któ­re popro­wa­dzą Kri­stóf Gyó­diMichał Paliń­ski. W trak­cie zajęć stu­den­ci pozna­ją popu­lar­ne zasto­so­wa­nie języ­ka (m.in. bazy danych, text mining, machi­ne lear­ning, web scrap­ping czy wizu­ali­za­cja danych). Naby­te umie­jęt­no­ści umoż­li­wią im samo­dziel­ną pra­cę z wyko­rzy­sta­niem metod data scien­ce na stu­diach magi­ster­skich lub na przed­mio­cie Data-dri­ven Research,
  • trzy­dzie­sto­go­dzin­ne kon­wer­sa­to­rium Data-dri­ven Rese­arch (semestr II), sku­pia­ją­ce się na budo­wa­niu kom­pe­ten­cji w zakre­sie ana­li­zy i pre­zen­ta­cji danych w spo­sób zgod­ny z meto­do­lo­gią nauko­wą, a jed­no­cze­śnie atrak­cyj­ny dla oto­cze­nia biz­ne­so­we­go. Uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy kur­su przy­go­tu­ją bada­nia oraz pre­zen­ta­cje odpo­wia­da­jąc na wybra­ne pyta­nia badaw­cze z zakre­su gospo­dar­ki cyfro­wej. Zapo­zna­ją się rów­nież z nowy­mi źró­dła­mi danych (m.in. bazy big data udo­stęp­nio­ne przez Google oraz sek­tor publicz­ny), prze­ćwi­czą korzy­sta­nie z narzę­dzi ana­li­tycz­nych w języ­ku Python oraz zdo­bę­dą doświad­cze­nia w pre­zen­to­wa­niu kom­plek­so­wych zagad­nień w opar­ciu o dane,
  • Pod­sta­wy mar­ke­tin­gu onli­ne (semestr I lub II), trzy­dzie­sto­go­dzin­ny kurs onli­ne, pro­wa­dzo­ny we współ­pra­cy z przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my Google, obej­mu­ją­cy ćwi­cze­nia prak­tycz­ne i przy­kła­dy wyko­rzy­sta­nia zdo­by­tej wiedzy.

Warun­kiem uczest­nic­twa w ścież­ce dydak­tycz­nej jest zapi­sa­nie się w sys­te­mie USOS na zaję­cia „Wpro­wa­dze­nie do pro­gra­mo­wa­nia w języ­ku Python”, pro­wa­dzo­ne przez Łuka­sza Nawa­ro.

Ukoń­cze­nie i zali­cze­nie pię­ciu przed­mio­tów zwień­czo­ne będzie uzy­ska­niem cer­ty­fi­ka­tu sygno­wa­ne­go przez Dzie­ka­na Wydzia­łu Nauk Eko­no­micz­nych UW oraz part­ne­rów ścież­ki – Google i DELab UW.

Stu­dent­ki i stu­den­ci ścież­ki uzy­ska­ją szan­sę kon­ty­nu­owa­nia nauki oraz pozna­nia innych narzę­dzi na pro­wa­dzo­nych przez Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW stu­diach II stop­nia Data Scien­ce and Busi­ness Analytics.

Scroll to Top