Brand communication and the Attention Economy

2021-11-10
13:00

Prelegenci

Photo_Waddick_Doyle

prof. Waddick Doyle

American University of Paris

Waddick Doyle urodził się w Australii i studiował komunikację na Griffith University w Australii, wówczas najnowszym i być może najbardziej innowacyjnym uniwersytecie na świecie, a po pracy w programie zdrowotnym dla Aborygenów i założeniu wielojęzycznej stacji radiowej wyjechał studiować semiotykę i komunikację na najstarszym i być może mniej innowacyjnym uniwersytecie świata, Università di Bologna. Pokochał oba te kierunki. Wrócił do Australii i zrobił doktorat na Griffith University, a następnie po zakończeniu pracy pedagogicznej w Australii przyjechał do Paryża na studia podoktoranckie w EHESS. Wykładał na uniwersytetach we Włoszech, Francji i Australii. W 1996 roku rozpoczął pracę w AUP, gdzie stworzył zarówno studia licencjackie jak i magisterskie w zakresie komunikacji globalnej.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

W wystą­pie­niu kon­cep­cja eko­no­mii uwa­gi zosta­nie umiesz­czo­na w ramach zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji, tym samym zosta­nie roz­sze­rzo­na poza kla­sycz­ne ujmo­wa­nie przez infor­ma­cje i uwa­gę. Prof. Wad­dick Doy­le stwier­dza, że pro­ce­sy komu­ni­ka­cyj­ne komo­dy­fi­ku­ją uwa­gę, wytwa­rza­jąc zna­cze­nia, a tak­że war­tość kul­tu­ro­wą i eko­no­micz­ną. Wraz z wpły­wem mediów cyfro­wych i dema­te­ria­li­za­cją dóbr, mar­ki sta­ją się coraz waż­niej­szą czę­ścią glo­bal­nej gospo­dar­ki. Funk­cjo­nu­ją w celu orga­ni­zo­wa­nia i zmia­ny nawy­ków życia codzien­ne­go oraz uto­wa­ro­wie­nia uwa­gi. Sta­ły się one zna­czą­cy­mi gene­ra­to­ra­mi war­to­ści eko­no­micz­nej. Mar­ki robią to nie dla­te­go, że prze­ka­zu­ją infor­ma­cje, ale dla­te­go, że obec­nie przy­czy­nia­ją się do kształ­to­wa­nia nawy­ków życia codzien­ne­go, w tym tego, jak ludzie myślą o sobie. Te nawy­ki i toż­sa­mo­ści gene­ru­ją war­tość eko­no­micz­ną na wie­le róż­nych spo­so­bów. Mar­ki zacho­wu­ją się jak pań­stwa naro­do­we, kształ­tu­jąc toż­sa­mość i przy­cią­ga­jąc uwa­gę, a w przy­pad­ku Apple i Face­bo­oka pró­bu­ją nawet two­rzyć walutę.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

auplogo
American University of Paris
Scroll to Top