Prelegenci

Online harassment and hate speech: gendered dimensions

dr Marjan Nadim

Institute for Social Research, Norway

Marjan Nadim has a PhD in Sociology from University of Oslo (2014), and her research interests include: immigrants and children of immigrants in education and the labour market, gender equality in the labour market, hate speech and free speech.

Nadim is editor for The Norwegian Journal of Social Research. She was member of the Norwegian national UNESCO commission (2013-2020), as well as the Norwegian Government’s Equality Commission submitting two official reports: NOU 2011:18 Structure for equality, and NOU 2012: 15 Policy for equality. Nadim has a MSc in Social Psychology from London School of Economics (LSE).

Online harassment and hate speech: gendered dimensions

dr Audun Fladmoe

Institute for Social Research, Norway

Ph.d. in political science, Norwegian University of Science and Technology (NTNU, 2012). Senior research fellow at the Institute for Social Research (ISF) since 2015. Earlier, Fladmoe has worked as a research executive in TNS Gallup, political and social (2011-2014), and as a research fellow at NTNU (2008-2011). Visiting scholar at ISF spring 2011.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

W trak­cie wystą­pie­nia pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li wyni­ki empi­rycz­ne z kil­ku badań popu­la­cyj­nych, doty­czą­cych doświad­czeń zwią­za­nych z nęka­niem onli­ne i mową nie­na­wi­ści w Nor­we­gii. Eks­per­ci sku­pi­li się na tym, jak wyni­ki róż­nią się w ramach róż­nych grup spo­łecz­nych, szcze­gól­ny nacisk kła­dąc na wymiar nęka­nia w sie­ci zwią­za­ny z płcią ofia­ry i opraw­cy. Ponad­to zba­daj­li, czy kobie­ty doświad­cza­ją nęka­nia w sie­ci w więk­szym stop­niu – a tak­że w inny spo­sób – niż męż­czyź­ni. W wystą­pie­niu skon­cen­tro­wa­li się tak­że na poten­cja­le róż­nych rodza­jów nęka­nia w sie­ci w celu uci­sza­nia ich ofiar oraz tym, czy ist­nie­ją wzor­ce płcio­we w ramach zja­wi­ska nęka­nia w sie­ci jako mecha­ni­zmu uciszającego.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Online harassment and hate speech: gendered dimensions
Institute for Social Research, Norway
Przewiń do góry