Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years

2021-10-20
13:00

Prelegenci

Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years

prof. Santiago Giraldo-Luque

Autonomous University of Barcelona

Santiago Giraldo Luque holds a PhD and a postdoctoral degree in Journalism and Communication. He has worked as coordinator of various postgraduate courses related to technology, journalism and communication, and currently directs the Master's degree in Journalism and Innovation in Digital Content at the Autonomous University of Barcelona (UAB). He is Director of Third Cycle Research at the Department of Journalism and Communication Sciences at UAB.

Professor Giraldo Luque has published research, books and articles related to digital tools in parliaments and deliberative settings, digital communication tools, digital competences, social mobilization in the digital age, among others. He currently focuses his research on the so-called economy of attention and its relationship with communication and its impact on business models.

Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years

prof. Cristina Fernández-Rovira

University of Vic – Central University of Catalonia

Graduate in Journalism, with a Master's degree in Conflictology and European Integration. She is a PhD student in the Sociology and Anthropology program at the Complutense University of Madrid. Associate Professor at the University of Vic - Central University of Catalonia.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Abs­trakt wystąpienia:

„Cyfro­wa uwa­ga może być rozu­mia­na jako nowy wskaź­nik kon­cen­tra­cji dzia­łań jed­no­stek w ich codzien­nym życiu. Mniej­sza licz­ba plat­form sku­pia uwa­gę ludzi, a jed­no­cze­śnie wyko­rzy­stu­je mecha­ni­zmy per­swa­zyj­ne, aby ta uwa­ga była nie tyl­ko utrzy­my­wa­na, ale i akcen­to­wa­na. Stu­dium pre­zen­to­wa­ne pod­czas semi­na­rium jest bada­niem wyko­rzy­stu­ją­cym dane doty­czą­ce kon­sump­cji mediów spo­łecz­no­ścio­wych przez mło­dych ludzi w Hisz­pa­nii. Bada­nie łączy tech­ni­ki moni­to­ro­wa­nia kon­sump­cji, jak rów­nież gru­py foku­so­we, w któ­rych mło­dzi ludzie są pyta­ni o ich moty­wa­cje do korzy­sta­nia z sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych. Wyni­ki wska­zu­ją na rosną­cą kon­cen­tra­cję na ekra­nach urzą­dzeń mobil­nych, jak rów­nież na kon­cen­tra­cję tej kon­sump­cji na plat­for­mach mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Co wię­cej, jako­ścio­we wyja­śnie­nia uczest­ni­ków bada­nia poka­zu­ją świa­do­mość nad­mier­ne­go korzy­sta­nia z urzą­dzeń, przy jed­no­cze­snym sprze­ci­wie zarów­no wobec zmniej­sza­nia ich kon­sump­cji, jak i zaprze­sta­nia korzy­sta­nia z nich. Zbio­ro­wy lęk przed rezy­gna­cją z korzy­sta­nia z mediów spo­łecz­no­ścio­wych świad­czy o emo­cjo­nal­nej sile eko­no­mii uwa­gi pro­wa­dzo­nej przez duże plat­for­my cyfrowe”.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years
Autonomous University of Barcelona
Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years
University of Vic – Central University of Catalonia
Przewiń do góry