Exploring home-bias and the economic features of the cultural and creative industries in crowdfunding success

2021-07-21
13:00

Prelegenci

Exploring home-bias and the economic features of the cultural and creative industries in crowdfunding success

Carolina Dalla Chiesa

Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Carolina Dalla Chiesa (1987) is a PhD candidate and Lecturer at the Department of Arts and Culture (EUR) with a project on Crowdfunding for Cultural and Creative Industries. Her focus is to investigate patterns of projects and online platforms in crowdfunding schemes from the point of view of Cultural Economics and Economic Sociology.

She holds an MSc in Cultural Anthropology cum laude (2017) and an MSc in Organization Studies (2014), both conducted in Brazil (UFRGS). She was also project manager and research assistant at the Creative Economy Observatory (OBEC), a project in partnership with the Ministry of Culture in Brazil (from 2014 to 2017) where she studied the local music industry.

Link do biogramu

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Kolej­ne semi­na­rium z nasze­go anglo­ję­zycz­ne­go cyklu Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars poświę­ci­li­śmy bada­niu Caro­li­ny Dal­la Chie­sa na temat feno­me­nu crowdfundingu.

Crowd­fun­ding jest lokal­nym zja­wi­skiem o mię­dzy­na­ro­do­wym poten­cja­le. Twór­cy czę­sto pozo­sta­ją w znacz­nym stop­niu ogra­ni­cze­ni w swo­ich lokal­nych śro­do­wi­skach, ocze­ku­jąc jed­nak wyj­ścia poza małe pro­duk­cje kul­tu­ral­ne. Ten raczej lokal­nie ogra­ni­czo­ny pogląd znaj­du­je zwią­zek z obszer­ny­mi dowo­da­mi empi­rycz­ny­mi, któ­re poka­zu­ją, jak crowd­fun­ding wzmac­nia lokal­ne wię­zi, kla­stry, bli­skie sie­ci spo­łecz­ne, a tym samym opie­ra się na lokal­nym poten­cja­le (Agra­wal et al., 2011; 2015; Hui et al., 2014; Lin & Viswa­na­than, 2016; Men­des da Silva et al., 2016; 2018; Bre­znitz i Noonan, 2020). W pre­zen­ta­cji pre­le­gent­ka zagłę­bi­ła się w aspek­ty zwią­za­ne z geo­gra­fią eko­no­micz­ną crowd­fun­din­gu i jego rela­cja­mi z róż­ny­mi bran­ża­mi kul­tu­ry i prze­my­słu kreatywnego.

Pod­czas semi­na­rium zgłę­bi­li­my róż­ni­ce pomię­dzy sek­to­ra­mi i zasię­giem kam­pa­nii crowd­fun­din­go­wych jako spo­so­bu na ana­li­zę cha­rak­te­ry­sty­ki eko­no­micz­nej dóbr kul­tu­ry udo­stęp­nia­nych poprzez crowd­fun­ding. Pre­zen­ta­cja była poświę­co­na tak­że cha­rak­te­ry­sty­ce nagród ofe­ro­wa­nych w kam­pa­niach crowd­fun­din­go­wych na rzecz kul­tu­ry: ich cechom zwią­za­nym z doświad­cze­niem, dobrem i sygna­ła­mi popar­cia. Rzu­ci­ło to świa­tło na jed­ną z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych form finan­so­wa­nia dla prze­my­słu kul­tu­ral­ne­go i kre­atyw­ne­go, jej ogra­ni­cze­nia i przy­szły pro­gram badawczy.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Exploring home-bias and the economic features of the cultural and creative industries in crowdfunding success
Uniwersytet Erazma w Rotterdamie
Przewiń do góry