Prelegenci

Assessing Apple’s App Tracking Transparency

dr Reinhold Kesler

University of Zurich

Reinhold Kesler studied economics at the University of Mannheim, focusing on applied microeconometrics and empirical industrial organisation. In 2019, he graduated summa cum laude with a dissertation on “Competition Policy in the Digital Era” at the University of Zurich.

Reinhold joined the Chair for Entrepreneurship as a postdoctoral researcher on July 1, 2019. Previously, he was a researcher at ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research in the Digital Economy department. His research focuses on the economics of digitalisation, especially on the functioning and competition policy aspects of digital platforms as well as on the role of user data.

Link do biogramu.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Kolej­ne semi­na­rium poświę­ci­li­śmy bada­niu dr. Rein­hol­da Kesle­ra nad  wpły­wem ATT na prak­ty­ki zbie­ra­nia danych przez twór­ców apli­ka­cji i stra­te­gie monetyzacji. 

Ostat­nie lata cha­rak­te­ry­zo­wa­ły się wie­lo­ma regu­la­cja­mi doty­czą­cy­mi pry­wat­no­ści w związ­ku z oba­wa­mi doty­czą­cy­mi gro­ma­dze­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia danych. Jed­nym z ostat­nich przy­kła­dów jest zmia­na pry­wat­no­ści wpro­wa­dzo­na przez Apple, któ­ra wyma­ga wyraź­nej zgo­dy użyt­kow­ni­ka na bycie śle­dzo­nym przez apli­ka­cję w sie­ci, zwa­na App Trac­king Trans­pa­ren­cy (ATT). Cho­ciaż funk­cja ta ma na celu ochro­nę pry­wat­no­ści użyt­kow­ni­ków, ocze­ku­je się rów­nież, że zmniej­szy ona sku­tecz­ność rekla­my ukie­run­ko­wa­nej, co może skło­nić twór­ców apli­ka­cji do zwró­ce­nia się w stro­nę alter­na­tyw­nych źró­deł przychodów.

Nasz eks­pert przed­sta­wił wyni­ki ana­li­zy porów­naw­czej apli­ka­cji dostęp­nych w App Sto­re fir­my Apple z ich odpo­wied­ni­ka­mi w Google Play Sto­re. Dzię­ki temu zba­dał empi­rycz­nie wpływ ATT na prak­ty­ki zbie­ra­nia danych przez twór­ców apli­ka­cji i stra­te­gie mone­ty­za­cji, rzu­ca­jąc tym samym świa­tło na kom­pro­mis pomię­dzy pry­wat­no­ścią a gospo­dar­ką danymi.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Assessing Apple’s App Tracking Transparency
University of Zurich
Przewiń do góry