AI – szansa czy zagrożenie dla uniwersytetu?

2023-03-14
 – 2023-03-14
10:00
 – 12:00

Prelegenci

dr-Justyna_Godlewska-Szyrkowa_01_net-731x1024

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. 
Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w latach 2016-2020 prodziekan ds. studenckich WNPiSM UW. Pełnomocnik Dziekana ds. reformy programów nauczania. Od 2020 r. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. Zajmuje się problematyką migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej, a także zagadnieniami związanymi z edukacją i sytuacją absolwenta na rynku pracy.

Katarzyna Śledziewska

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Dyrektor Zarządzająca DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Dyrektor DELab UW, Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad transformacją cyfrową firm i instytucji publicznych, skupiając się na przemianach pracy i kultury organizacyjnej. Autorka licznych raportów i ekspertyz w obszarze cyfryzacji, współautorka książki "Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat".
lukasz

Łukasz Nawaro

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Łukasz Nawaro jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. W swojej pracy doktorskiej planuje zająć się tematem przemian technologicznych transportu w miastach: e-hulajnogi, samochody autonomiczne i mikropłatności za usługi transportowe, parkingi lub dostęp do dróg. W szerszym kontekście miast zajmuje się tematem smart city, Airbnb oraz rynkiem nieruchomości. Ponadto interesuje się zbiorami danych tekstowych, w szczególności w połączeniu z innymi naukami społecznymi, takimi jak politologia (stenogramy parlamentarne) i prawo (umowy międzynarodowe). Jego kompetencje łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami przetwarzania dużych zbiorów danych.
wojtek

dr Wojciech Hardy

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W swoich badaniach zajmuje się głównie tematyką rynków cyfrowych, z wyszczególnieniem branż kreatywnych, nieautoryzowanego obrotu treściami (tzw. „piractwa”) oraz nowych modeli finansowania twórczości (np. crowdfunding). Obecnie zajmuje się także tematem międzysektorowej konkurencji o uwagę (tzw. ekonomii uwagi lub gospodarki uwagą). W swoich badaniach korzysta z technik zautomatyzowanego zbierania danych z internetu, metod eksperymentalnych, ankietowych czy analizy ekonometrycznej na istniejących bazach danych.

Obejrzyj nagranie Seminarium

ChatGPT (i inne zasto­so­wa­nia dużych mode­li języ­ko­wych) zmie­nia­ją spo­sób wyko­ny­wa­nia pra­cy umy­sło­wej. Biz­nes śmia­ło wyko­rzy­stu­je jego poten­cjał na dzie­siąt­ki inno­wa­cyj­nych spo­so­bów, od przy­go­to­wy­wa­nia kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych po ana­li­zę tre­ści. Coraz odważ­niej się­ga­ją po nie­go nasi stu­den­ci, sku­sze­ni spo­sob­no­ścią wyge­ne­ro­wa­nia w kil­ka sekund skład­ne­go tek­stu, a i aka­de­mi­cy testu­ją jego moż­li­wo­ści w zakre­sie przy­go­to­wy­wa­nia syla­bu­sów czy języ­ko­we­go wygła­dza­nia mate­ria­łów. Uni­wer­sy­tet musi przy­go­to­wać się na rewo­lu­cję w dydak­ty­ce i badaniach. 

Recen­zo­wa­nych badań doty­czą­cych wpły­wu sztucz­nej inte­li­gen­cji na edu­ka­cję jest jak na lekar­stwo, a te już opu­bli­ko­wa­ne szyb­ko się dez­ak­tu­ali­zu­ją. W tym bły­ska­wicz­nie roz­wi­ja­ją­cym się obsza­rze trze­ba więc w dużo więk­szym stop­niu opie­rać się na wła­snych obser­wa­cjach, pre-prin­tach, nie­for­mal­nych eks­pe­ry­men­tach, roz­mo­wach z nauczy­cie­la­mi akademickimi/studentami oraz teo­rii nauk spo­łecz­nych. Nie może­my jed­nak bier­nie przy­glą­dać się dyna­micz­nym zmia­nom wywo­ły­wa­nym przez roz­wią­za­nia AI – musi­my zacząć dys­ku­sję o moż­li­wych zasto­so­wa­niach tej tech­no­lo­gii, o zmia­nach, jakie wywo­ła w szkol­nic­twie wyż­szym, o zagro­że­niach, któ­re nie­sie i spo­so­bach ich neu­tra­li­zo­wa­nia. Pol­skie nauki spo­łecz­ne są do tej deba­ty dobrze przy­go­to­wa­ne – doświad­czy­ły już kie­dyś epo­ko­wej zmia­ny oto­cze­nia badaw­cze­go, od auto­ry­ta­ry­zmu do demo­kra­cji i od gospo­dar­ki cen­tral­nie pla­no­wa­nej do ryn­ko­wej, i zna­ją się na bada­niu nowych pro­ce­sów i transformacji. 

Pod­czas spo­tka­nia dr Woj­ciech Har­dy oraz Łukasz Nawa­ro:

  • omó­wi­li dzia­ła­nie takich roz­wią­zań jak ChatGPT oraz czat Bing; 
  • poka­za­li jak narzę­dzia te radzą sobie z testa­mi i egzaminami; 
  • wska­za­li w jaki spo­sób moż­na je wyko­rzy­stać do zwięk­sze­nia pro­duk­tyw­no­ści naukowej;
  • zapre­zen­to­wa­li moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia ChatGPT w pra­cy dydak­tycz­nej, badaw­czej, nauko­wej i administracyjnej. 

Pobierz pre­zen­ta­cję.

Pre­zen­ta­cja była połą­czo­na z krót­ką dys­ku­sją, pod­czas któ­rej wraz z zapro­szo­ny­mi gość­mi poszu­ki­wa­li­śmy odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy i jak powin­na się zmie­nić aka­de­mia, aby zapew­nić naj­wyż­szą moż­li­wą jakość badań i dydak­ty­ki w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez dyna­micz­ny postęp tech­no­lo­gicz­ny. AI może być zamknię­ta lub otwar­ta, dostęp­na dla wąskiej eli­ty lub demo­kra­tycz­na, two­rzą­ca oli­gar­chię lub wspie­ra­ją­ca rów­ność, zastę­pu­ją­ca czło­wie­ka lub wzmac­nia­ją­ca jego kom­pe­ten­cje. To, jaką ją uczy­ni­my, zale­ży od nas samych. 

Dowiedz się więcej

Favicona DELab
DELab UW
wne logo
Katedra Transformacji Technologicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
ws-logo
Katedra Socjologii Cyfrowej, Wydział Socjologii UW
cuue logo
Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji UW
Scroll to Top