Airbnb w europejskich miastach – ekonomia współdzielenia czy pomysł na biznes?

obejrzyj zapis debaty 

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW przy­glą­da­li­śmy się pro­ble­ma­ty­ce naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go w dużych mia­stach Unii Europejskiej. 

Airbnb stwo­rzy­ło istot­ną zachę­tę do inwe­sto­wa­nia w nie­ru­cho­mo­ści w celu zapew­nie­nia krót­ko­ter­mi­no­we­go zakwa­te­ro­wa­nia w mia­stach tury­stycz­nych. Dyna­micz­ne­mu roz­wo­jo­wi ofer­ty Airbnb towa­rzy­szy­ła rosną­ca pro­fe­sjo­na­li­za­cja plat­for­my.  W swo­jej ana­li­zie Kri­stóf Gyó­di bada wzor­ce prze­strzen­ne Airbnb w Bar­ce­lo­nie, Ber­li­nie i Lon­dy­nie, sku­pia­jąc się na róż­ni­cach pomię­dzy ofer­ta­mi nale­żą­cy­mi do gospo­da­rzy nie­pro­fe­sjo­nal­nych i profesjonalnych.

Bada­nie komentowali

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

Wyko­rzy­stu­jąc tech­ni­ki Eks­plo­ra­cyj­nej Ana­li­zy Danych Prze­strzen­nych, Kri­stóf odkrył, że ofer­ty nale­żą­ce do pro­fe­sjo­nal­nych gospo­da­rzy są w czę­ściej skon­cen­tro­wa­ne w cen­trach miast i w więk­szym stop­niu zależ­ne od loka­li­za­cji atrak­cji tury­stycz­nych i hote­li niż ofer­ty nie­pro­fe­sjo­nal­ne.  Wyni­ki suge­ru­ją, że ofer­ty pro­fe­sjo­nal­ne bar­dziej przy­czy­nia­ją się do nega­tyw­ne­go wpły­wu Airbnb na lokal­nych mieszkańców.

Naj­waż­niej­sze pyta­nia badaw­cze, któ­re Kri­stóf Gyó­di posta­wił w swo­im bada­niu to:
1. W jakim stop­niu usłu­gi świad­czo­ne przez Airbnb sta­no­wią część „eko­no­mii współ­dzie­le­nia”?
2. Jakie są podo­bień­stwa oraz róż­ni­ce w cha­rak­te­ry­sty­kach usług hote­lar­skich oraz Airbnb?
3. Jaki jest wpływ loka­li­za­cji na ceny ofert Airbnb?
4. Czym róż­ni się kon­cen­tra­cja prze­strzen­na hote­li oraz miesz­kań wynaj­mo­wa­nych za pośred­nic­twem Airbnb?

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nych spotkaniach!

Przewiń do góry