Airbnb w europejskich miastach – ekonomia współdzielenia czy pomysł na biznes?

2021-04-07
18:00

Prelegenci

Zdjęcie Kristófa Gyódi

Kristóf Gyódi

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Prowadzi liczne badania związane ze współczesnymi zmianami gospodarki, korzystając z nowych źródeł danych oraz metod badawczych opartych na analizie big data. Autor licznych raportów oraz recenzowanych artykułów, w tym opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach. Jego badania przyczyniły się do lepszego zrozumienia funkcjonowaniu sieci Airbnb w kontekście wpływu na rozwój miast oraz sektor turystyczny. Jako pierwszy przeprowadził pogłębione badania o Airbnb w Polsce. Członek zespołu badawczego NGI Forward działającego w ramach strategii Komisji Europejskiej Next Generation Internet. Zadaniem zespołu jest wypracowanie metodologii do identyfikacji wschodzących technologii oraz wskazywania powiązań między społecznymi wyzwaniami a rozwojem technologicznym. Powstałe badanie, oparte na różnych metodach z obszaru machine learning, jest istotnym wkładem w dziedzinie foresightu.

Joanna-Erbel

Joanna Erbel

CoopTech Hub, Laboratorium Rynku Najmu
Socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy.  W latach 2017–2020 zajmowała się tematem innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości. Członkini grupy eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu oraz CoopTech Hub w CIC Warsaw. Autorka książki Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej. Współpracowniczka Fundacji A/typowi działającej na rzecz neuroróżnorodności.
prof Wójcik

dr hab. Piotr Wójcik

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dr hab. Piotr Wójcik jest adiunktem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Naukowo zajmuje się analizami regionalnych nierówności i konwergencji oraz finansami ilościowymi (testowanie algorytmicznych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem historycznych notowań giełdowych). Oba obszary zainteresowań wiąże wykorzystanie zaawansowanych narzędzi ilościowych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i tzw. Wytłumaczalnego Uczenia Maszynowego (eXplainable Artificial Intelligence – XAI). Autor i współautor licznych publikacji naukowych wykorzystujących zróżnicowane narzędzia ilościowej analizy danych oraz podręczników poświęconych wykorzystaniu oprogramowania R do analizy danych. Pomysłodawca i animator grupy badawczej Data Science Lab na WNE UW (dslab.wne.uw.edu.pl). Kierownik i wykonawca licznych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współtwórca wielu kursów akademickich, a także praktycznych szkoleń warsztatowych dla licznych firm oraz instytucji sektora publicznego z dziedzin związanych bezpośrednio z Data Science: zaawansowanego programowania w R i SAS, statystyki, modelowania i prognozowania szeregów czasowych, ekonometrii i uczenia maszynowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego w branży finansowej, telekomunikacyjnej i badań marketingowych. Autor, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS” (11 edycji w latach 2008–2019) oraz studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” (od 2017 roku).

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW przy­glą­da­li­śmy się pro­ble­ma­ty­ce naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go w dużych mia­stach Unii Europejskiej.

Airbnb stwo­rzy­ło istot­ną zachę­tę do inwe­sto­wa­nia w nie­ru­cho­mo­ści w celu zapew­nie­nia krót­ko­ter­mi­no­we­go zakwa­te­ro­wa­nia w mia­stach tury­stycz­nych. Dyna­micz­ne­mu roz­wo­jo­wi ofer­ty Airbnb towa­rzy­szy­ła rosną­ca pro­fe­sjo­na­li­za­cja plat­for­my. W swo­jej ana­li­zie Kri­stóf Gyó­di bada wzor­ce prze­strzen­ne Airbnb w Bar­ce­lo­nie, Ber­li­nie i Lon­dy­nie, sku­pia­jąc się na róż­ni­cach pomię­dzy ofer­ta­mi nale­żą­cy­mi do gospo­da­rzy nie­pro­fe­sjo­nal­nych i profesjonalnych.

Wyko­rzy­stu­jąc tech­ni­ki Eks­plo­ra­cyj­nej Ana­li­zy Danych Prze­strzen­nych, Kri­stóf odkrył, że ofer­ty nale­żą­ce do pro­fe­sjo­nal­nych gospo­da­rzy są w czę­ściej skon­cen­tro­wa­ne w cen­trach miast i w więk­szym stop­niu zależ­ne od loka­li­za­cji atrak­cji tury­stycz­nych i hote­li niż ofer­ty nie­pro­fe­sjo­nal­ne. Wyni­ki suge­ru­ją, że ofer­ty pro­fe­sjo­nal­ne bar­dziej przy­czy­nia­ją się do nega­tyw­ne­go wpły­wu Airbnb na lokal­nych mieszkańców.

Naj­waż­niej­sze pyta­nia badaw­cze, któ­re Kri­stóf Gyó­di posta­wił w swo­im bada­niu to:

  1. W jakim stop­niu usłu­gi świad­czo­ne przez Airbnb sta­no­wią część „eko­no­mii współdzielenia”?
  2. Jakie są podo­bień­stwa oraz róż­ni­ce w cha­rak­te­ry­sty­kach usług hote­lar­skich oraz Airbnb?
  3. Jaki jest wpływ loka­li­za­cji na ceny ofert Airbnb?
  4. Czym róż­ni się kon­cen­tra­cja prze­strzen­na hote­li oraz miesz­kań wynaj­mo­wa­nych za pośred­nic­twem Airbnb?

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
wneszar
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top