#9 Ekonomia współdzielenia i kryzys rynku najmu krótkoterminowego

Dzie­wią­ty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce kry­zy­su ryn­ku naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go w obli­czu pan­de­mii COVID-19. Poru­szo­na zosta­ła rów­nież kwe­stia wyzwań, przed jaki­mi stoi w momen­cie kry­zy­su idea eko­no­mii współdzielenia. 

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest Kri­stóf Gyó­di. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
- spe­cy­fi­ka ryn­ku naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go w War­sza­wie,
- porów­na­nie ryn­ku war­szaw­skie­go z inny­mi duży­mi euro­pej­ski­mi mia­sta­mi,
- reak­cja ryn­ku naj­mu na pan­de­mię COVID-19,
- wyzwa­nia, przed jaki­mi sto­ją por­ta­le i plat­for­my typu Airbnb – czy nadal sta­no­wią przy­kład eko­no­mii współdzielenia?

Udostępnij

„Rynek Airbnb w War­sza­wie jest dosyć duży. Jeśli uwzględ­ni­my roz­miar ryn­ku tury­stycz­ne­go, pla­nu­je się na pozio­mie euro­pej­skiej śred­niej. Cha­rak­te­ry­zo­wał się bar­dzo szyb­kim wzro­stem przed pan­de­mią, czy­li mię­dzy 2015 a 2018 licz­ba ofert się potro­iła. Przede wszyst­kim miesz­ka­nia wysta­wio­ne na Airbnb w War­sza­wie to całe miesz­ka­nia, więk­szość ofert ulo­ko­wa­na jest w ści­słym cen­trum mia­sta, a 2/3 ofert znaj­du­je się w Śród­mie­ściu i na Woli. Jeśli cho­dzi o pro­fil gospo­da­rza, zauwa­ży­li­śmy duży odse­tek miesz­kań nale­żą­cych do posia­da­czy kil­ku ofert. Dzia­ła­ją też agen­cje zarzą­dza­ją­ce miesz­ka­nia­mi. Ta pro­fe­sjo­na­li­za­cja ryn­ku nie jest jedy­nie pol­ską spe­cy­fi­ką – doty­czy więk­szo­ści euro­pej­skich miast (…) jeże­li udo­stęp­niam swo­je miesz­ka­nie, gdy nie z nie­go nie korzy­stam, mie­ści się to w defi­ni­cji eko­no­mii współ­dzie­le­nie. Jeśli kupu­ję kolej­ne miesz­ka­nie – nie róż­ni się to od trans­ak­cji biz­ne­so­wej. To, co jest cie­ka­we, to zja­wi­ska któ­re moż­na zaob­ser­wo­wać przy oka­zji pan­de­mii – dobrym przy­kła­dem są gru­py samopomocy”.

Kri­stóf Gyó­di, Ana­li­tyk DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top