#10 Emocje w czasie pandemii

Dzie­sią­ty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce bada­nia emo­cji w sie­ci, szcze­gól­nie w kon­tek­ście bez­pre­ce­den­so­we­go wyzwa­nia, przed jakim sta­nę­ły nie­mal wszyst­kie współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwa – lock­dow­nu i izo­la­cji społecznej.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Maja Sawic­ka. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– zmia­ny w zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków sie­ci w obli­czu pan­de­mii COVID-19 oraz ich charakter,
– wpływ coraz bar­dziej inten­syw­ne­go dostę­pu do nowych tech­no­lo­gii na prze­ży­wa­nie bie­żą­cej sytuacji,
– spo­so­by bada­nia emo­cji, szcze­gól­nie w sieci,
– zmia­ny w zacho­wa­niach spo­łecz­nych użyt­kow­ni­ków sie­ci i w tzw. „realu”.

Udostępnij

„Sam fakt, że ludzie tak inten­syw­nie komu­ni­ku­ją się w sie­ci daje nam oka­zję, żeby­śmy śle­dzi­li pro­ce­sy emo­cjo­nal­ne w momen­cie ich sta­wa­nia się. Nie musi­my pole­gać na ludz­kiej reflek­syj­no­ści i pytać ich post fac­tum jak się czu­li, gdy sie­dzie­li w domu pod­czas kwa­ran­tan­ny naro­do­wej. Pole­ga­my wów­czas na dwóch rze­czach – pamię­ci emo­cjo­nal­nej i reflek­syj­no­ści, pro­si­my żeby nazy­wa­li emo­cje, któ­rych doświad­czy­li. W dru­gim podej­ściu na bie­żą­co pobie­ra­my dane np. z mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie toczą się dys­ku­sje na dany temat”.

― dr Maja Sawic­ka, Insty­tut Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­tet Warszawski

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry