Cyfrowa transformacja MŚP. Polska

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi Komi­sji Euro­pej­skiej, w naj­bliż­szych latach euro­pej­skie przed­się­bior­stwa zaczną funk­cjo­no­wać w kon­tek­ście Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go (Digi­tal Sin­gle Mar­ket, DSM). Kon­se­kwen­cją wpro­wa­dze­nia DSM będzie m.in. znie­sie­nie kra­jo­wych ogra­ni­czeń doty­czą­cych trans­ak­cji doko­ny­wa­nych za pośred­nic­twem inter­ne­tu, a co za tym idzie – łatwiej­szy dostęp do nowych ryn­ków i klien­tów. Inny­mi sło­wy, przed­się­bior­cy z kra­jów Unii zosta­ną wysta­wie­ni na świa­to­wą are­nę i zmie­rzą się z glo­bal­ną kon­ku­ren­cją. Suk­ces pol­skich przed­się­bior­ców – nawet tych, któ­rzy od daw­na z powo­dze­niem funk­cjo­nu­ją na lokal­nym ryn­ku – będzie zale­żał od wie­lu czyn­ni­ków, jed­nym z klu­czo­wych jest poziom ucy­fro­wie­nia. Czy pol­skie fir­my – zwłasz­cza małe i śred­nie przed­się­bior­stwa (MŚP) – będą w sta­nie wyko­rzy­stać szan­se roz­wo­jo­we zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem DSM.

Przewiń do góry