Smart cities i mikropłatności: zachowania użytkowników mobilności współdzielonej

2021-06-16
18:00

Prelegenci

lukasz

Łukasz Nawaro

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
W DELab UW zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych, od początku procesu – web scraping, data wrangling – po jego koniec, czyli wizualizację. Do tego celu wykorzystuje język programowania Python i jego biblioteki, takie jak pandas i matplotlib. Interesuje się szczególnie zbiorami danych tekstowych. Tworzył narzędzia na wewnętrzne potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracował przy projektach badawczych DELab UW, a obecnie pracuje w projekcie EU Engineroom z programu Horyzont 2020.
prof Michał Krawczyk

dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Amsterdamskim. Specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. tematykę podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, w tym zjawisko nadmiernej pewności siebie.
Marcin Korolec

Marcin Korolec

Ekspert KPI, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Członek Rad Nadzorczych Meva Energy (2020), InnoEnergy (2019), Transport&Environment (2019). Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska, a od 2005 do 2011 Wiceministra Gospodarki. W latach 2005 – 2015 reprezentował Polskę podczas ponad 120 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Klimatu, Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii, w latach 2005 - 2011 był koordynatorem polskiej współpracy z OECD.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Spo­tka­nie mia­ło na celu wpro­wa­dze­nie do tema­tu zacho­wań użyt­kow­ni­ków trans­por­tu w mia­stach, w szcze­gól­no­ści w kon­tek­ście mikro­mo­bil­no­ści, mikro­płat­no­ści i opty­mal­nych poli­tyk miej­skich. Na począt­ku Łukasz Nawa­ro zapre­zen­to­wał podo­bień­stwa i róż­ni­ce mię­dzy sys­te­ma­mi elek­trycz­nych hulaj­nóg oraz rowe­rów współ­dzie­lo­nych. Pre­zen­ta­cja mia­ła za zada­nie odpo­wie­dzieć na pyta­nia, jaka jest dys­try­bu­cja cza­su i dystan­su podró­ży w poszcze­gól­nych sys­te­mach mobil­no­ści współ­dzie­lo­nej w War­sza­wie, w jaki spo­sób wspie­ra­ją one trans­port publicz­ny lub kon­ku­ru­ją z nim, a tak­że jakie zna­cze­nie dla wybo­rów ma bez­sta­cyj­ność hulaj­nóg wobec koniecz­no­ści wypo­ży­cze­nia rowe­ru ze sta­cji i zwro­tu do niej.

O ile zmniej­szy­ła­by się licz­ba podró­ży przy wzro­ście cen oraz czy decy­zje o dłu­go­ści podró­ży podej­mo­wa­ne przez pła­cą­cych mogą być podej­mo­wa­ne w ten sam spo­sób co przez nie­pła­cą­cych? Nie­chęć użyt­kow­ni­ków do pła­ce­nia za trans­port i efekt psy­cho­lo­gicz­ny zero­wej ceny przed­sta­wio­ne zosta­ły na pod­sta­wie danych empi­rycz­nych. Dane, do któ­rych odwo­ły­wał się pre­le­gent pocho­dzą z kil­ku zróż­ni­co­wa­nych miast w Euro­pie i USA.

Ostat­nia część wystą­pie­nia zosta­ła poświę­co­na dal­szym pla­nom badaw­czym. Omó­wio­ny został plan bada­nia wyce­ny bez­sta­cyj­no­ści na pod­sta­wie eks­pe­ry­men­tu wybo­ru dys­kret­ne­go. Dzię­ki nie­mu dowie­my się, ile zyska­li­by użyt­kow­ni­cy rowe­rów współ­dzie­lo­nych na moż­li­wo­ści zosta­wia­nia rowe­rów gdzie­kol­wiek – tak jak obec­nie zosta­wia­ne są elek­trycz­ne hulaj­no­gi, a ile stra­ci­li­by użyt­kow­ni­cy e‑hulajnóg na bra­ku takiej moż­li­wo­ści. Efek­tem bada­nia będzie wyce­na, któ­rą wła­dze miast będą mogły zesta­wić z inny­mi aspek­ta­mi sys­te­mów bez­sta­cyj­no­ści do stwo­rze­nia poli­ty­ki mak­sy­ma­li­zu­ją­cej dobro­byt, fir­my – opła­cal­no­ści i poli­ty­ki ceno­wej łado­wa­rek, a naukow­cy – dekom­po­zy­cji zalet typów transportu.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
wneszar
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top