Wsparcie dla przemysłu 4.0 w Polsce. Prototyp narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw produkcyjnych

Prze­mysł 4.0 to zło­żo­ny pro­ces trans­for­ma­cji tech­no­lo­gicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej przed­się­biorstw, zwią­za­ny ze zmia­ną mode­lu biz­ne­so­we­go fir­my i inte­gra­cją łań­cu­cha war­to­ści w cało­ścio­wym cyklu życia pro­duk­tu. Warun­kiem tej trans­for­ma­cji jest zaawan­so­wa­ne wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz zaso­bów danych w celu osią­gnię­cia suk­ce­su biz­ne­so­we­go oraz prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na ryn­ku. Zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz zmia­na stra­te­gii fir­my zakła­da moż­li­wość opła­cal­nej pro­duk­cji sper­so­na­li­zo­wa­nej w odpo­wie­dzi na zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne potrze­by klientów.

W pro­po­zy­cji narzę­dzia do oce­ny doj­rza­ło­ści cyfro­wej skon­cen­tro­wa­no się na okre­śle­niu pod­sta­wo­wych symp­to­mów doj­rza­ło­ści cyfro­wej w kon­tek­ście idei Prze­my­słu 4.0. Prze­czy­taj opra­co­wa­nie przy­go­to­wa­ne przez Mini­ster­stwo Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii wspól­nie z DELab UW i sko­rzy­staj z pro­to­ty­pu narzę­dzia oce­ny doj­rza­ło­ści cyfro­wej przed­się­biorstw produkcyjnych.

Scroll to Top