#1 Msze na Robloxie. Gamifikacja religii, głęboka mediatyzacja – co stoi za nowym zjawiskiem?

Msze orga­ni­zo­wa­ne przez (i dla) użyt­kow­ni­ków Roblo­xa zdo­by­ły sztur­mem pol­ski inter­net. Tego typu wyda­rze­nia mają miej­sce rów­nież w innych kra­jach – zja­wi­sko zapo­cząt­ko­wa­ły pierw­sze msze, odby­wa­ją­ce się ze wspar­ciem Kościo­ła Angli­kań­skie­go. Zapi­sy nabo­żeństw moż­na obej­rzeć m.in. w ser­wi­sie Youtu­be. Msze sta­no­wią dosko­na­łe rekon­struk­cje nie tyl­ko waż­nych dla kul­tu miejsc, takich jak archi­ka­te­dry, ale też litur­gii – wszyst­ko odby­wa się w odpo­wied­niej kolej­no­ści, z klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi w posta­ci pie­śni i modlitw. Czy msze na Roblo­xie to spo­sób naśla­dow­nic­twa, rekon­struk­cji czy po pro­stu zaba­wa dla mło­dych użytkowników?

O nowej for­mie ducho­wo­ści onli­ne, zdo­by­wa­ją­cej popu­lar­ność w ser­wi­sie Roblox opo­wia­da prof. Ker­stin Rad­de-Antwe­iler, eks­pert­ka reli­gio­znaw­stwa, któ­ra w swo­jej pra­cy badaw­czej sku­pia się na zagad­nie­niu reli­gii w cza­sach głę­bo­kiej media­ty­za­cji. Odci­nek pro­wa­dzi dr Mar­ta Koło­dziej­ska, socjo­loż­ka reli­gii i mediów oraz ana­li­tycz­ka DELab UW. Tema­tem pod­ca­stu są takie zagad­nie­nia, jak:
- gra­ni­ca mie­dzy odgry­wa­niem roli – tym, co robią użyt­kow­ni­cy Roblo­xa – a rze­czy­wi­stą for­mą prak­ty­ki reli­gij­nej i two­rze­nia zna­cze­nia,
- uczest­nic­two w tego typu prak­ty­kach, w zesta­wie­niu z wyni­ka­mi badań, mówią­cy­mi o głę­bo­kiej seku­la­ry­za­cji postę­pu­ją­cej wśród mło­dych osób,
- zja­wi­sko indy­wi­du­ali­za­cji i kon­tra­stu wobec zor­ga­ni­zo­wa­nych form reli­gii,
- popu­lar­ność prak­tyk reli­gij­nych, zapo­śred­ni­czo­nych przez sieć,
- pro­ces „pry­wa­ty­za­cji” reli­gii,
- wnio­ski z badań eks­pert­ki nad pro­ce­sem media­ty­za­cji i gami­fi­ka­cji reli­gii,
- powo­dy, dla któ­rych feno­men mszy na Roblo­xie odniósł sukces. 

Pod­cast zawie­ra krót­ki frag­ment mszy na Roblo­xie, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez „Archi­die­ce­zję Gnieź­nień­ską” i trans­mi­to­wa­nej na YouTube.

Udostępnij

Then It’s real­ly an inte­re­sting obse­rva­tion then reli­gion comes in in a most sur­pri­sing way and of cour­se, you can say Yes, It’s real­ly tra­di­tio­nal and it’s more like a mir­ro­ring or a mir­ror of the non-digi­tal way. How a servi­ce or a mess is per­for­med. Howe­ver, we have to keep this in mind. That this is not that it’s not some­thing new in a way that espe­cial­ly digi­tal ritu­als or ritu­als within a digi­tal envi­ron­ment are real­ly con­se­rva­ti­ve becau­se the envi­ron­ment is so new So It’s kind of to be reco­gni­za­ble as a reli­gio­us ritu­al or as a ritu­al itself (…) Cau­tio­us abo­ut now. The­re­’s a new visi­bi­li­ty of reli­gion and I don’t think pro­ba­bly it was always the case but it wasn’t so visi­ble for us as reso­ur­ces in a way and becau­se we don’t have access to how people or how chil­dren, for exam­ple, are play­ing in the­ir non-digi­tal way if they are doing this.

― prof. Ker­stin Rad­de-Antwe­iler, Uni­ver­si­tät Bremen

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top