#75 W jaki sposób badać wpływ fake newsów na nastroje społeczne?

Info­de­mia, z racji coraz więk­szej licz­by fał­szy­wych wia­do­mo­ści, roz­prze­strze­nia­ją­cych się w sie­ci z nie­wia­ry­god­ną pręd­ko­ścią, pozo­sta­je w roz­kwi­cie. Zwięk­sza­ją­ca się licz­ba fake new­sów wpły­wa z kolei na nastro­je spo­łecz­ne. Czy da się mie­rzyć ten wpływ? 

O tym, czy pan­de­mia i info­de­mia wpły­nę­ły na nasze nastro­je i opi­nie doty­czą­ce szcze­pio­nek oraz Unii Euro­pej­skiej i czy w ogó­le da się to jakoś zba­dać opo­wia­da prof. Michał Kraw­czyk z Wydzia­łu Nauk Eko­no­micz­nych UW, opo­wia­da­jąc o mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie badaw­czym finan­so­wa­nym przez Volks­wa­gen­Sti­ftung, a przy oka­zji na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- źró­dło pomy­słu na zaję­cie się bada­niem nastro­jów
- powo­dy, dla któ­rych bada­nie tego zagad­nie­nia jest waż­ne,
- spo­so­by i meto­dy, z pomo­cą któ­rych moż­na mie­rzyć posta­wy i nastro­je,
- kra­je, któ­re, poza Pol­ską, bio­rą udział w pro­jek­cie,
- wpływ mediów na kre­owa­nie naszych nastro­jów doty­czą­cych klu­czo­wych zagad­nień,
- bada­nie fake new­sów zwią­za­nych z Unią Euro­pej­ską,
- zało­że­nia eks­pe­ry­men­tów tere­no­wych, prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie,
- poten­cjal­nych uczest­ni­ków bada­nia,
- prze­wi­dy­wa­nia na temat jego wyników.

Udostępnij

Ta część [pro­jek­tu], któ­rą ja się będę zaj­mo­wać doty­czy wła­śnie fake new­sa­mi, nie­praw­dzi­wy­mi infor­ma­cja­mi, zwią­za­ny­mi z „Unia Euro­pej­ska a COVID”, będzie­my je badać zarów­no przy pomo­cy narzę­dzi sztucz­nej inte­li­gen­cji, będzie­my wyszu­ki­wać i ana­li­zo­wać te infor­ma­cje, któ­re kur­su­ją po sie­ci, ale tak­że będzie­my pro­wa­dzić eks­pe­ry­men­ty tere­no­we w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, żeby zoba­czyć w jaki spo­sób ludzie reagu­ją na eks­po­zy­cję na tego rodza­ju tre­ści, kie­dy może­my nią w taki spo­sób egzo­ge­nicz­ny, loso­wy mani­pu­lo­wać. Wte­dy może­my oczy­wi­ście z więk­szą pew­no­ścią pró­bo­wać powie­dzieć o jakiejś zależ­no­ści przyczynowo-skutkowej (…)

― prof. Michał Kraw­czyk, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top