#74 Metaverse, czyli bliska wizja przeniesienia naszych relacji społecznych, pracy i rozrywki do wirtualnej rzeczywistości

28 paź­dzier­ni­ka padła dekla­ra­cja stwo­rze­nia Meta­ver­se: inter­ne­tu połą­czo­ne­go z wir­tu­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią (VR). Kie­dy powsta­nie, jak będzie wyglą­da­ła nowa rze­czy­wi­stość Face­bo­oka oraz jakie korzy­ści odnie­sie­my z tego jako użyt­kow­ni­cy?

O wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści opo­wia­da­ją ana­li­ty­cy DELab UW: dr Woj­ciech Har­dy, Satia Roży­nekMichał Paliń­ski, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kie­run­ki, w któ­re zmie­rza­ją nowe doświad­cze­nia zwią­za­ne z wir­tu­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią
- powo­dy, dla któ­rych dekla­ra­cja padła aku­rat teraz,
- obiet­ni­ce skła­da­ne przez twór­ców Meta­ver­sum,
- zało­że­nia obie­cy­wa­ne­go przez Mar­ka Zuc­ker­ber­ga „czu­cia, jak­by­śmy tam byli”,
- szan­se na to, że w przy­szło­ści nasze inte­rak­cje w sie­ci będą bar­dziej natu­ral­ne, dzię­ki wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści,
- miej­sce na „doświad­cza­nie”, jakie zna­my z ana­lo­go­we­go świa­ta,
- zało­że­nia pra­cy wyko­ny­wa­nej w Meta­ver­sum i moż­li­wo­ści, jakie dawać będą zaro­bio­ne wir­tu­al­ne pie­nią­dze,
- cel plat­form, na któ­rych może­my kupo­wać wir­tu­al­ne przed­mio­ty za real­ne pie­nią­dze (np. Roblox),
- poten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków tak pomy­śla­nej wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści,
- eks­pe­ry­men­ty z wyko­rzy­sta­niem VR.

Udostępnij

Meta­ver­se w zało­że­niu ma być czymś szer­szym. Ta rów­no­le­gła i prze­ni­ka­ją­ca się dru­ga rze­czy­wi­stość wir­tu­al­na, do któ­rej prze­nie­sie­my nie tyl­ko poje­dyn­cze doświad­cze­nia, ale całe nasze życie. Będzie­my mieć pole na to, żeby ope­ro­wać w dwóch świa­ta, może w pew­nym sen­sie rów­no­le­gle, ale też budo­wać w tym dru­gim świe­cie nasze rela­cje, doświad­cze­nia, całą naszą oso­bo­wość. Będzie­my mogli prze­kro­czyć barie­rę, w któ­rej aktu­al­nie tkwimy.

― Satia Roży­nek, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Cała ta idea ma taki poten­cjał, że to już nie będą ode­rwa­ne od sie­bie apli­ka­cje, ale to ma być taka żywa rze­czy­wi­stość wir­tu­al­na, do któ­rej może­my wejść i w któ­rej są róż­ne doświad­cze­nia, do któ­rych może­my mieć dostęp. To może być roz­ryw­ka, to może być zwie­dza­nie innej pla­ne­ty. Moż­li­wo­ści są nie­skoń­czo­ne. Może­my wyjść od takie­go punk­tu, żeby prze­nieść nasze, to co już jest na świe­cie, do świa­ta wir­tu­al­ne­go. Tyl­ko, że może­my w każ­dym miej­scu zna­leźć się w cią­gu chwi­li, a nie po godzin­nej jeź­dzie samochodem.

― dr Woj­tek Har­dy, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Zuc­ker­berg pod­kre­śla, że to Meta­ver­sum, któ­re ma budo­wać m.in. Face­bo­ok ma słu­żyć m.in. temu, żeby nasz kon­takt z tech­no­lo­gia­mi był bar­dziej natu­ral­ny. To jest słusz­ne roz­po­zna­nie sytu­acji, w któ­rej jeste­śmy teraz, to zna­czy obec­nie mamy dostęp do inter­ne­tu, ta tech­no­lo­gia słu­ży nam jako coś, z czym wcho­dzi­my w komu­ni­ka­cję, a w tej ide­ali­stycz­nej być może wizji cho­dzi o to, żeby­śmy byli w inter­ne­cie, nie­ustan­nie się w nim znaj­do­wa­li, stąd ta wizja Zuc­ker­ber­ga, żeby ten inter­net był ucieleśniony.

― Michał Paliń­ski, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top