#73 Unijne pomysły na regulację osób nieludzkich

Myśląc o sztucz­nej inte­li­gen­cji, na myśl przy­cho­dzą nam sko­ja­rze­nia z fil­mów scien­ce-fic­tion, w któ­rych robo­ty sta­wa­ły się źró­dłem roz­ma­itych pro­ble­mów. Na pozio­mie regu­la­cji poja­wia­ją się jed­nak inne­go rodza­ju wyzwa­nia, jak cho­ciaż­by kon­kret­ne pro­po­zy­cje dosto­so­wa­nia już ist­nie­ją­cych algo­ryt­mów do spo­łecz­nych realiów oraz mini­ma­li­zo­wa­nia pro­ble­mów z zasto­so­wa­nia­mi wyso­kie­go ryzyka. 

O tym, jak regu­lo­wa­ne są dziś kwe­stie zwią­za­ne ze sztucz­ną inte­li­gen­cją, jakie pro­ce­sy pod­le­ga­ją regu­la­cji i czy w regu­la­cjach na pozio­mie unij­nym i mię­dzy­na­ro­do­wym cho­dzi jedy­nie o robo­ty, opo­wia­da dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW i adiunkt­ka na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- powo­dy, dla któ­rych sztucz­na inte­li­gen­cja wyma­ga ure­gu­lo­wa­nia,
- war­to­ści, któ­re przy­świe­ca­ją regu­la­to­rom AI oraz wymo­gi, regu­lo­wa­ne przez Komi­sję Euro­pej­ską,
- kon­kret­ne pro­po­zy­cje poja­wia­ją­ce się w kon­tek­ście regu­la­cji, np. algo­ryt­mów auto­ma­tycz­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji,
- kon­tro­wer­syj­ne zapi­sy prze­pi­sów, doty­czą­ce sztucz­nej inte­li­gen­cji,
- sys­te­my ana­li­zu­ją­ce dane oso­bo­we i zacho­wa­nia, by w opar­ciu o oce­nę pod­da­wać oby­wa­te­li odmien­ne­mu trak­to­wa­niu (social cre­dit sys­tem),
- defi­ni­cję zasto­so­wań wyso­kie­go ryzy­ka i ich regu­la­cję,
- ruchy zmie­rza­ją­ce do stwo­rze­nia praw robo­tów,
- part­ner­skie inte­rak­cje z „oso­ba­mi nie­ludz­ki­mi” w świe­tle unij­nych regu­la­cji,
- dys­kry­mi­nu­ją­ce dzia­ła­nia zaszy­te w algorytmach.

Udostępnij

Myślę, że może­my spoj­rzeć na to zagad­nie­nie z per­spek­ty­wy tego, na jakie­go rodza­ju pra­wa wdra­ża­nia roz­wią­zań wyko­rzy­stu­ją­cych sztucz­ną inte­li­gen­cję może mieć wpływ. Jeże­li zasta­no­wi­my się na tym, w jaki spo­sób wyko­rzy­sty­wa­ne są nasze dane w roz­wo­ju tego typu roz­wią­zań, jak może­my być pod­da­wa­ni podej­mo­wa­niu decy­zji z wyko­rzy­sta­niem sztucz­nej inte­li­gen­cji, zakres wpły­wu tego typu tech­no­lo­gii na nasze życia może być dale­ko więk­szy (…) w związ­ku z czym wyda­je się to natu­ral­ne, że zain­te­re­so­wa­nie tym, aby regu­lo­wać korzy­sta­nie ze sztucz­nej inte­li­gen­cji w Unii Euro­pej­skiej się poja­wia. Przede wszyst­kim ze wzglę­du na to, że Unia pró­bu­je rzeź­bić jakąś ścież­kę dla sie­bie w tym świe­cie nowych tech­no­lo­gii, któ­ra opar­ta była­by – przy­naj­mniej teo­re­tycz­nie – na ochro­nie naszych praw.

― dr Joan­na Mazur, DELab UW, Wydział Zarzą­dza­nia UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top